Var­för rös­tar du?

Södra Sidan Huddinge - - Hej Huddinge -

Jo­han Aspeqvist, Snätt­ringe: – Där­för jag vill på­ver­ka. Fram­förallt hur sko­lan ska ut­veck­las. Om den in­te fun­kar fun­kar ingen­ting. Fredrik Szi­ge­ti och Erik Ar­ne­lo, Stuvs­ta: – Folk har käm­pat hur länge som helst för den rät­ten. Det är en skyl­dig­het. För att de­mo­kra­tin ska fun­ge­ra mås­te man rös­ta.

Gre­ta Ka­ro­lin-lid­ström och Gud­run Gustafs­son, Ful­lers­ta: – Nå­got man ba­ra mås­te. Vi har rät­tig­he­ten att rös­ta och det mås­te man ta va­ra på.

Max Bengts­son Jal­low, Ful­lers­ta: – Vi får en så bra de­mo­kra­ti som vi för­tjä­nar. Om man in­te bi­drar och rös­tar kan man in­te kla­ga sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.