Det här är par­ti­er­na stol­tast över de se­nas­te fy­ra åren

Södra Sidan Huddinge - - Nyheter -

SO­CI­AL­DE­MO­KRA­TER­NA

Det be­hö­ver in­ve­ste­ras mer i Hud­dinges för­sko­lor, sko­lor och äldre­omsorg. I al­la vå­ra bud­get­för­slag un­der man­dat­pe­ri­o­den har vi fö­re­sla­git mer peng­ar till Hud­dinges välfärd än Mo­de­ra­ter­na. Det är nå­got jag är stolt över.

MO­DE­RA­TER­NA

Hud­dinge har gått från att va­ra en ano­nym kom­mun till att bli årets kom­mun 2017. Vi är stol­ta över att det är ord­ning och re­da i eko­no­min så att vi även i fram­ti­den kan sat­sa på väl­fär­den. Vi är stol­ta över de go­da skol­re­sul­ta­ten, att till­väx­ten av jobb, fö­re­tag och bo­stä­der är stark och att Hud­dinge ut­setts till Sve­ri­ges bäs­ta na­tur­vårds­kom­mun. En an­nan vik­tig fram­gång är av­ta­let om att för­verk­li­ga Spår­väg syd.

MIL­JÖ­PAR­TI­ET

Vi i Mil­jö­par­ti­et har länge stått en­sam­ma och dri­vit på för att få Spår­väg Syd. Vi ser nu med gläd­je att de and­ra par­ti­er­na har an­slu­tit sig i frå­gan och att den nu kom­mer till. Det­ta är ett stort och vik­tigt steg i att stäl­la om till ett mer håll­bart sam­häl­le.

DREVVIKENPARTIET

Att vi är en ga­rant för att in­te öst­ra Hud­dinge ska glöm­mas bort. Att vi stod upp mot be­slu­tet om om­or­ga­ni­sa­tion av sko­lor­na i Sko­gås/trång­sund, som in­ne­bar att hög­sta­di­et togs bort från Ed­bo­sko­lan, även fast be­slu­tet än­då till slut gick ige­nom. Vi lyss­na­de på för­äld­rar och ele­ver. Ute­gym och el­ljus­spår även i vår kom­mun­del.

VÄNS­TER­PAR­TI­ET

Väns­ter­par­ti­et har un­der den här man­dat­pe­ri­o­den sett till att lyf­ta jäm­ställd­hets­frå­gor och an­ti­ra­sis­tis­ka frå­gor i kom­mun­full­mäk­ti­ge. Det är en vik­tig in­sats som vi är stol­ta över. Det gäl­ler allt från att stå upp mot främ­lings­fi­ent­lig­het vid eta­ble­ring­en av nya flyk­ting­bo­en­den till att lyf­ta frå­gor om trygg­het för kvin­nor ge­nom fe­mi­nis­tisk stads­pla­ne­ring. Vi har ock­så lyft frå­gan om seg­re­ga­tion på ett helt an­nat sätt än de and­ra par­ti­er­na har gjort. Seg­re­ga­tio­nen mås­te bry­tas och det gör vi ge­nom att rus­ta upp mil­jon­pro­gram­men, sat­sa på vet­ti­ga fri­tids­ak­ti­vi­te­ter och mö­tes­plat­ser för unga och fram­förallt ge­nom att sat­sa på en jäm­lik sko­la och ska­pa ett mer del­ak­tig­het och in­fly­tan­de för med­bor­gar­na.

SVE­RI­GE­DE­MO­KRA­TER­NA

För det förs­ta har vi har bi­dra­git till att kom­mu­nen för en an­svars­full eko­no­misk po­li­tik – där vi in­te lå­nar från kom­man­de års in­täk­ter, ut­an byg­ger upp en viss re­serv. För det and­ra har vi bi­dra­git till att kom­mu­nen be­slu­tat om ”jus­ta” vill­kor vid upp­hand­ling. För det tred­je har vi bi­dra­git till att Mil­jö­par­ti­ets och Väns­ter­par­ti­ets in­fly­tan­de över kom­mu­nens po­li­tik har mi­ni­me­rats.

LIBERALERNA

Mest stol­ta är vi över att Spår­väg syd nu blir verk­lig­het, att ar­be­tet med Tvär­för­bin­del­se Sö­der­törn dri­vits fram­åt och att vi nu kom­mer kun­na få ar­bets­plat­ser sö­der om stan tack va­re Fa­be­ges pla­ner på att byg­ga Are­nas­ta­den, fast stör­re och bätt­re, i Fle­mings­berg. Vi är ock­så stol­ta över att vi har fått ord­ning och re­da på sam­hälls­bygg­nads­pro­ces­sen så att sko­lor, för­sko­lor och id­rotts­hal­lar pla­ne­ras sam­ti­digt som bo­stä­der­na och att vi kan ar­be­ta med utvecklingen i he­la Hud­dinge.

KRIST­DE­MO­KRA­TER­NA

Det vik­ti­gas­te som KD fått ige­nom un­der den här man­dat­pe­ri­o­den är ett nytt fo­kus på mins­ka­de barn­grup­per i för­sko­lan, fram­för allt för de yngs­ta bar­nen. Det tar tid att vän­da en ut­veck­ling som på­gått i fle­ra de­cen­ni­er men Skol­ver­kets sta­tistik vi­sar att vi är på rätt väg och med den stor­sats­ning på för­sko­lan som vi fått ige­nom i bud­ge­ten för 2019 kom­mer vi kun­na ta nya steg.

CEN­TER­PAR­TI­ET

För mil­jön har vi byggt en full­ska­lig bi­o­gas­an­lägg­ning, be­slu­tat byg­ga Spår­väg syd och mer än hal­ve­rat ut­släp­pen från kom­mu­nens varutran­pos­ter. För trygg­he­ten har vi lyc­kats för­bätt­ra skol­re­sul­ta­ten, ökat grann­sam­ver­kan och ska­pat hund­ra­tals nya som­mar­jobb som t ex Unga för Or­ten. Dess­utom har vi sam­ord­nat och lyc­kats ena al­la par­ti­er om kom­mu­nens mål för så­väl mil­jö som trygg­het och säkerhet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.