Ko­a­li­tio­nen stärks trots att M bac­kar

Den Mo­de­rat­led­da ko­a­li­tio­nen i Huddinge går fram­åt i kom­mun­va­let. Men sam­ti­digt väx­er Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na mest och be­hål­ler där­för sin våg­mäs­tar­roll. Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na fort­fa­ran­de våg­mäs­ta­re

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 - Hen­rik Lindstedt 076-200 92 98 hen­[email protected]­rekt­press.se

Mo­de­ra­ter­na bac­kar i kom­mun­va­let – men den Mo­de­rat­led­da ko­a­li­tio­nen i Huddinge går fram­åt.

Sam­ti­digt ökar bå­de V och SD i sto­ra de­lar av kom­mu­nen.

Huddinge kom­mun styr­des för­ra man­dat­pe­ri­o­den av en bor­ger­ligt ledd ko­a­li­tion be­stå­en­de av al­li­ans­par­ti­er­na samt de två lo­ka­la par­ti­er­na Hud­dinge­par­ti­et och Drev­vi­ken­par­ti­et. Till­sam­mans går ko­a­li­tio­nen fram­åt i va­let från 48,1 pro­cent av rös­ter­na för­ra va­let till 48,5 pro­cent i årets val.

Mo­de­ra­ter­na tap­pa­de i kom­mun­va­let. Men kom­mun­sty­rel­sens nu­va­ran­de ord­fö­ran­de Da­ni­el Dron­jak (M) ser sig än­då som vin­na­re.

– Ja, som le­da­re för det största par­ti­et i ko­a­li­tio­nen. Det sam­la­de re­sul­tat vi­sar att vårt sam­ar­be­te i ko­a­li­tio­nen får tummen upp från Hud­dinge­bor­na. Ko­a­li­tio­nen är vin­na­re, sä­ger han.

Re­sul­ta­tet som har räk­nats ihop un­der val­kväl­len är fort­fa­ran­de pre­li­mi­närt och kan kom­ma att änd­ras när samt­li­ga rös­ter har räk­nats.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na är fort­fa­ran­de största par­ti, men de röd­grö­na tap­par to­talt till 39 pro­cent av rös­ter­na. Även Mil­jö­par­ti­et har tap­pat. Väns­ter­par­ti­et är det en­da av de röd­grö­na som går fram­åt med 3,1 pro­cen­ten­he­ter till 8,4 pro­cent i kom­mun­va­let.

SD väx­er mest

Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na är par­ti­et som har vux­it mest i Huddinge och blir för förs­ta gång­en kom­mu­nens tred­je största par­ti med 11,4 pro­cent av rös­ter­na. I och med att ing­et block har fått egen ma­jo­ri­tet be­hål­ler par­ti­et sin våg­mäs­tar­roll.

I riks­po­li­ti­ken har par­ti­et gått ut hårt och sagt att de in­te kom­mer stöt­ta nå­gon re­ge­ring som in­te är be­redd att att ge dem in­fly­tan­de. I Huddinge är to­nen in­te li­ka hård.

– Vi har ing­en an­led­ning att mot­sät­ta oss en po­li­tik som på många sätt är den­sam­ma som vår, åt­minsto­ne i den eko­no­misk po­li­ti­ken. Vi kom­mer in­te rös­ta emot ba­ra för att vi­sa att vi kan, sä­ger Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na i Hud­dinges grupple­da­re Ar­nold Bo­st­röm.

– Det är in­te mitt fel att de röd­grö­na läg­ger så då­li­ga för­slag. Men vi har ju ut­slags­röst i kom­mun­sty­rel­sen så om det är nå­got vi in­te gil­lar har vi möj­lig­het att mar­ke­ra.

Över block­grän­sen

So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas grupple­da­re Sa­ra He­el­ge Vik­mång vill hind­ra Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na från att få en våg­mäs­tar­roll, ef­tersom de då än­då har makt att på­ver­ka po­li­ti­kens rikt­ning.

– Vill hit­ta ett block­ö­ver­skri­dan­de sty­re där vi hål­ler SD ut­an­för. Vi är tyd­li­ga med att vi sam­ar­be­tar in­te med SD och vill hel­ler in­te ge dem in­fly­tan­de. Som största par­ti kom­mer vi ta ini­ti­a­tiv till sam­tal med al­la de­mo­kra­tis­ka par­ti­er, sä­ger hon.

Da­ni­el Dron­jak (M) ver­kar dock räk­na med att kun­na sit­ta kvar vid mak­ten med SD:S pas­si­va stöd.

– Vi ser det in­te som ett al­ter­na­tiv att ha ett for­mellt or­ga­ni­se­rat sam­ar­be­te. Men al­la par­ti­er sit­ter med i vå­ra po­li­tis­ka or­gan. Klart att sam­tal i kom­mun­sty­rel­sen och i nämn­der kom­mer fö­re­kom­ma med al­la par­ti­er.

Små­par­ti­er­nas val

Sam­ti­digt som bå­de M och S tap­par väl­jar­stöd ser al­la mind­re par­ti­er, för­u­tom Mil­jö­par­ti­et, vin­na mark. Star­kast till­växt har Väns­ter­par­ti­et (+2,4%) och Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na (+3,4%). Men i de öst­ra kom­mun­de­lar­na är det ett an­nat par­ti som kan räk­nas till en av va­lets sto­ra vin­na­re: Drev­vi­ken­par­ti­et.

Par­ti­et som grun­da­des för att dri­va frå­gan om kom­mun­del­ning är största par­ti i fem av kom­mu­nens val­di­strikt. Samt­li­ga i öst­ra Skogås och Län­na.

– Vi har verk­li­gen satt Drev­vi­ken­par­ti­et på kar­tan och vi­sat att det är vi som lyss­nar på in­vå­nar­na, sä­ger In­ga­lill Sö­der­berg (DP).

Va­lets för­lo­ra­re är Mil­jö­par­ti­et som bac­kar till 5,2 pro­cent av rös­ter­na. Där­med för­lo­rar de tre man­dat i kom­mun­full­mäk­ti­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.