Här rös­tar en av tre väl­ja­re på SD

Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na är det par­ti som vux­it mest – och Huddinge är ing­et un­dan­tag. Hud­ding­e­di­rekt tog en tur till Sd-fäs­tet Gladö kvarn för att snacka miss­nö­jet med kom­mu­nen och par­ti­ets po­pu­la­ri­tet bland rag­ga­re.

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 - Text: Hen­rik Lindstedt | Fo­to: Claudio Britos

Ner­för en grus­väg i Gladö kvarn går Da­ni­el Hämälä­i­nen med si­na två hun­dar och ett le­en­de på läp­par­na. Han är glad över Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas fram­steg. Pre­cis som en tred­je­del av väl­jar­na i Gladö kvarn, Liss­ma och Ådran rös­ta­de han på SD i riks­dags­va­let.

– Det är värt att tes­ta Jim­mie i fy­ra år för att se om han kan gö­ra nå­got åt brotts­lig­he­ten och in­vand­rings­po­li­ti­ken. Det går in­te att dal­ta med brotts­ling­ar, det är som med barn. Jag och många and­ra i det här om­rå­det är själ­va upp­vux­na i för­or­ter sö­der om stan och har sett hur det kan gå, sä­ger han.

Mo­de­ra­ter­na tap­pa­de he­la 12,9 pro­cen­ten­he­ter i val­di­strik­tet sam­ti­digt som Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na väx­te med 10 pro­cen­ten­he­ter. Det in­ne­bär att SD för förs­ta gång­en blir största par­ti i ett Hud­ding­e­di­strikt.

I kom­mun­va­let rös­ta­de en fjär­de­del av väl­jar­na på SD. Det gjor­de dä­re­mot in­te Da­ni­el Hämälä­i­nen.

– Jag tog Mo­de­ra­ter­na i kom­mun och lands­ting, Sd-po­li­ti­ker­na är in­te till­räck­ligt vas­sa där än.

SD – rag­gar­par­ti­et

I Sve­ri­ge­de­mo­kra­tis­ka kret­sar vis­kas det om Bos­se-ef­fek­ten. Ådran­bon Bos­se Adolfs­son är rag­ga­re och Sd-po­li­ti­ker i Huddinge kom­mun. En­ligt egen ut­sa­go kän­ner han drygt 200 av Gladö kvarn-liss­ma-ådrans 877 väl­ja­re per­son­li­gen.

– När­he­ten till nå­gon som job­bar i kom­mu­nen har så klart in­ver­kan. Det är ba­ra att ta kon­takt med mig om man vill mig nå­got el­ler har en åsikt, sä­ger Bos­se Adolfs­son.

Men hu­vud­an­led­ning­en till par­ti­ets fram­gång­ar i om­rå­det tac­kar han rag­gar­kul­tu­ren för.

– Många rag­ga­re och mo­tor­bur­na har gått från M och S till SD. Dels har det att gö­ra med sop­pa­pri­ser­na för­stås, vå­ra bi­lar är rätt dy­ra att åka med.

I kom­mun­po­li­ti­ken vill Bos­se ver­ka för en mo­torgård för unga mo­tor­in­tres­se­ra­de.

Miss­nö­je med gat­byg­ge …

Last­bil ef­ter last­bil full av jord och sten rul­lar för­bi på Gla­dö­vä­gen och skym­mer ut­sik­ten mot Kvarn­sjön.

Det går in­te att dal­ta med brotts­ling­ar, det är som med barn.

Ut­bygg­na­den av kom­mu­nalt vat­ten och av­lopp och om­lägg­ning­en av ga­tor­na i om­rå­det har på­gått se­dan 2015 och pla­nen är att den ska fort­sät­ta i fle­ra etap­per fram till 2022.

I grann­ska­pet putt­rar ett miss­nö­je med kom­mu­nens po­li­tis­ka led­ning.

… och med kom­mu­nen

Mikael Hall­sä­ter har bott i om­rå­det i över 30 år och tyc­ker att det är li­te un­der­ligt hur Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na har vux­it sig sto­ra här.

– Det bor ju in­te så myc­ket in­vand­ra­re här direkt... I grund och bot­ten tror jag det kan ha att gö­ra med ett miss­nö­je med de eta­ble­ra­de par­ti­er­na, sä­ger han.

Lik­som fle­ra av si­na gran­nar är han miss­nöjd med hur kom­mu­nen skött om­bygg­na­tio­nen. Pro­jek­tet har dra­git ut på ti­den och han har va­rit tvung­en att säl­ja 13 kvadrat­me­ter av sin tomt till kom­mu­nen för en bil­lig peng.

Ett par ga­tor bort vi­sar en av Mi­kaels gran­nar, Ste­fan Marklund, ett ti­o­tal pin­nar som har stuc­kits ner i gräs­mat­tan på hans tomt. Så myc­ket mind­re kom­mer hans tomt bli när kom­mu­nens ga­tu­ar­be­ten är kla­ra.

– Pri­set de gett för mar­ken skulle jag ock­så gär­na kö­pa mark för, sä­ger han med ett skratt.

I va­let föll hans röst på Väns­ter­par­ti­et, på grund av de­ras för­del­nings­po­li­tik.

– Jag är in­te Sd:are. De har stött sig all­de­les för myc­ket på in­vand­rings­po­li­ti­ken. Res­ten av de­ras po­li­tik är vag, för­kla­rar han.

Dels har det att gö­ra med sop­pa­pri­ser­na för­stås, vå­ra bi­lar är rätt dy­ra att åka med.

EN AV TRE. Sd-väl­ja­ren Da­ni­el Hämälä­i­nen tyc­ker att det är dags att ta i med hård­hands­kar­na mot kri­mi­nel­la.

V-VÄL­JA­RE. Ste­fan Marklund rös­tar in­te på SD ef­tersom han tyc­ker att de har för stort fo­kus på in­vand­rings­po­li­tik.

VÄGBYGGEN. Se­dan 2015 har kom­mu­nen lagt om vägar­na i om­rå­det.

BOS­SE-EF­FEK­TEN. Bos­se Adolfs­son, Sd-po­li­ti­ker och rag­ga­re från Ådran.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.