Hud­dinges po­li­ti­ker har en all­var­lig läxa att gö­ra

Södra Sidan Huddinge - - Hej Huddinge -

Ival­di­strik­tet Milsten i Snätt­ringe rös­ta­de 90,8 pro­cent av väl­jar­na i årets kom­mun­val, en bra bit över snit­tet för Huddinge och Sve­ri­ge i stort. I di­strik­tet Vår­by gård väst­ra är mot­sva­ran­de siff­ra – 43,2 pro­cent.

Läs de siff­ror­na en gång till. An­de­len rös­tan­de är allt­så dub­belt så hög i vil­la­om­rå­det i Snätt­ringe som i hy­res­hu­sen i Vår­by.

I Milsten lig­ger siff­ran dess­utom sta­bilt på sam­ma ni­vå som i va­let 2014. Se­dan 2010 har den till och med ökat nå­got. I Vår­by gård väst­ra har val­del­ta­gan­det mins­kat med dry­ga fem pro­cen­ten­he­ter se­dan för­ra va­let. Se­dan 2010: yt­ter­li­ga­re en pro­cen­ten­het. Jäm­fö­rel­sen är in­te helt rätt­vi­san­de ef­tersom val­di­strik­tets grän­ser ri­tats om se­dan för­ra va­let, men den ta­lar än­då sitt tyd­li­ga språk.

Siff­ror­na är his­nan­de.

”Vi har miss­lyc­kats. Vi skulle öka val­del­ta­gan­det, men det har gått tvärte­mot vå­ra am­bi­tio­ner”, sä­ger In­ga­lill Sö­der­berg (DP), ord­fö­ran­de i de­mo­kra­ti­be­red­ning­en, när Hud­ding­e­di­rekt frå­gar hur det kun­nat gå så fel.

Vil­ka slut­sat­ser kan vi dra när så många i ett om­rå­de in­te kän­ner att po­li­ti­ken har någon­ting att er­bju­da dem? I värs­ta fall: kans­ke in­te ens vet om att det just hål­lits ett val.

Det är frå­gor som Hud­dinges po­li­ti­ker mås­te ta på största all­var – re­dan nu. An­nars finns det en stor risk att den käns­lan som en Vår­by­bo vi träf­fa­de i vec­kan gav ut­tryck för väx­er sig än­nu star­ka­re: ”Po­li­ti­ker­na kom­mer ba­ra hit när de är val. Och ef­ter va­let bryr de sig än­då in­te om oss här.”

*När den här tid­ning­en tryck­tes var siff­ror­na fort­fa­ran­de pre­li­mi­nä­ra. De kan allt­så kom­ma att ju­ste­ras nå­got när samt­li­ga rös­ter har räk­nats.

HAN­NA THÅSTRÖM Ny­hets­chef

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.