Sto­ra skill­na­der

i val­del­ta­gan­de

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 - HUDDINGE Hen­rik Lindstedt 076-200 92 98 hen­[email protected]­rekt­press.se

I för­ra kom­mun­va­let ha­de Huddinge det fem­te största glap­pet i val­del­ta­gan­de i he­la lan­det mel­lan det bäs­ta och värs­ta val­di­strik­tet. I årets val ser skill­na­den ut att öka. I Balings­näs, Käll­brink, Sjöäng­en och Snätt­ringe gård rös­tar nio av tio röst­be­rät­ti­ga­de. I and­ra de­lar av kom­mu­nen rös­tar in­te ens varan­nan.

Värst är det i Vår­by gård väst­ra, där de pre­li­mi­nä­ra siff­ror­na för val­del­ta­gan­de vi­sar 43,2 pro­cent i kom­mun­va­let. Skill­na­den gente­mot Balings­näs är he­la 47,2 pro­cen­ten­he­ter – en stör­ra klyf­ta i val­del­ta­gan­de än för­ra va­lets 45,75 pro­cen­ten­he­ter.

– Det ser lågt ut. Vi har miss­lyc­kats. Vi skulle öka val­del­ta­gan­det, men det har gått tvärte­mot vå­ra am­bi­tio­ner, sä­ger In­ga­lill Sö­der­berg (DP), ord­fö­ran­de i de­mo­kra­ti­be­red­ning­en.

In­för va­let har de­mo­kra­ti­be­red­ning­en upp­rät­tat ett 75-punkts­pro­gram med idéer om hur val­del­ta­gan­det ska hö­jas. Bland an­nat har man an­ord­nat val­di­a­lo­ger i de om­rå­den som har lägst val­del­ta­gan­de: Fle­mings­berg, Skogås och Vår­by. Är du nöjd med de­mo­k­ra-

ti­be­red­ning­ens ar­be­te?

– Vi ha­de väl­digt många bra idéer, men se­dan är jag in­te nöjd med ut­fal­let av spe­ci­fi­ka ak­ti­vi­te­ter vi har gjort. Sam­ti­digt bor­de kom­mun­sty­rel­sens val­kans­li kun­na bli mer syn­lig un­der läng­re tid. Pra­ta om var­för det är vik­tigt att gå och rös­ta och hur man gör. Till ex­em­pel kan man sät­ta ut pro­va på-val­bås och ha fler för­tids­röst­nings­lo­ka­ler.

In­te nöjd med ar­be­tet

Nujin Alaca­bek (V) sit­ter och i de­mo­kra­ti­be­red­ning­en och hon är in­te nöjd med kom­mu­nens ar­be­te. För li­te har gjorts och det som har gjorts har kom­mit för sent, me­nar hon.

– Många kän­ner sig bort­kopp­la­de från po­li­ti­ken, att po­li­ti­ker­na ba­ra kom­mer till de­ras om­rå­den när det är val och att man in­te kan gö­ra sin röst hörd. Den käns­lan mås­te vi job­ba bort och det gör vi ge­nom mer di­a­lo­ger med med­bor­gar­na re­dan från bör­jan av man­dat­pe­ri­o­den.

Hon fö­re­slår att kom­mu­nen har lo­ka­la med­bor­gar­kon­tor där man kan ha di­a­lo­ger mel­lan med­bor­ga­re och po­li­ti­ker en gång i må­na­den.

– Vi mås­te bli bätt­re på kom­mu­ni­ce­ra och för­ank­ra po­li­ti­ken hos med­bor­gar­na. Det ska va­ra en­kelt att för­stå och föl­ja med. Kom­mu­nen be­hö­ver job­ba myc­ket mer in­klu­de­ran­de helt en­kelt och ta bätt­re va­ra på de syn­punk­ter som lyfts.

Val­del­ta­gan­det har även sjun­kit i he­la Huddinge, från 75,7 pro­cent i va­let 2014 till 75,1 pro­cent i årets val. Siff­ror­na är dock fort­fa­ran­de pre­li­mi­nä­ra och kan kom­ma att ju­ste­ras när samt­li­ga rös­ter har räk­nats på ons­dag.

Det ser lågt ut. Vi har miss­lyc­kats.

FO­TO: CLAUDIO BRITOS/ HEN­RIK LINDSTEDT

BE­SVI­KEN. Lin­néa Sil­va bor i Vår­by gård väst­ra där val­del­ta­gan­det sjönk till re­kord­lå­ga ni­vå­er. In­för va­let har hon in­te sett någ­ra po­li­ti­ker i om­rå­det el­ler fått nå­gon valin­for­ma­tion i brev­lå­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.