Se­gel­torp

ut­ma­nar sto­re­bror

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 - Text: Hen­rik Lindstedt

Fär­re trä­ning­ar är ny­kom­ling­ar­na Se­gel­torps IF:S re­cept för att lyc­kas när de för förs­ta gång­en tar kli­vet upp i hoc­key­et­tan.

Än så länge ver­kar det lyc­kats. För ba­ra fy­ra–fem år se­dan låg klub­ben i di­vi­sion 4. Nu har man ut­an att kun­na er­bju­da spe­lar­na nå­gon lön lyc­kats loc­ka till sig någ­ra av hoc­key­et­tans bäs­ta spe­la­re – mest spän­nan­de är värv­ning­ar­na av Måns Krüger, Adam Han­sen och Den­nis Nord­ström. För­ra sä­song­en slu­ta­de tri­on et­ta, tvåa och trea i Huddinge IK:S in­ter­na po­äng­li­ga. To­talt gjor­de de 116 po­äng på 40 matcher i grundse­ri­er­na.

– Spe­lar­na har ju ett liv ut­an­för hoc­keyn ock­så – fa­milj och jobb. Så länge vi in­te be­ta­lar någ­ra lö­ner till spe­lar­na så kör vi med fär­re trä­ning­ar, sä­ger Mikael Ös­ter­blom.

Det där sit­ter i väg­gar­na. Det går in­te att jäm­fö­ra Huddinge och Se­gel­torp.

Bit­tert pre­miär­der­by

Men trots ett pass mind­re i vec­kan tror han att la­get kan ut­ma­na topp­la­gen.

– Vi kör ju jäv­ligt hårt än­då, med dubb­la pass var­je gång. Den fy­sis­ka for­men är bra. För­ra året körde vi ba­ra två pass och vi ha­de minst ska­dor av al­la. Me­dan al­la and­ra lag var trött­kör­da då vi kom fram till kval­se­ri­en pric­ka­de vi in vår form­topp. Jag tror in­te att det är en nack­del att va­ra le­dig ibland.

Sön­da­gen den 16 mö­ter Se­gel­torp sto­re­bror Huddinge IK i ett hett pre­miär­der­by. Många höj­de på ögon­bry­nen i april när Huddinge val­de att gå skil­da vägar med sin topp­trio. En­ligt trä­na­ren Fred­rik Mäl­berg hand­lar det om att la­get mås­te sat­sa på spe­la­re som sat­sar hund­ra pro­cent på ishoc­keyn.

– Vi för­sö­ker byg­ga på spe­la­re med rätt at­ti­tyd och ka­rak­tär och som ser en fram­tid in­om hoc­keyn, sä­ger han.

Hud­dinges för­re det­ta mål­kung och tro­tjä­na­re Måns Krüger är dä­re­mot li­te bitter. Han med­ger att fär­re trä­ning­ar spe­lar in, han har en kar­riär ut­an­för hoc­keyn att sat­sa på. Men på frå­gan var­för han byt­te klubb svarar han kort:

– För att de in­te byt­te trä­na­re i Huddinge.

Han tyc­ker att Se­gel­torp har en bätt­re trupp än Huddinge den här sä­song­en och tror på se­ger i hel­gens der­by. Hans för­ra trä­na­re Fred­rik Mäl­berg hål­ler in­te med.

– Vi är ett topp­lag och har va­rit det de två se­nas­te åren. Vi har själv­klart am­bi­tio­nen att vin­na var­je match, sä­ger han.

Nya hung­ri­ga spe­la­re

In­för sä­song­en har Huddinge be­hövt vär­va fler nya spe­la­re än van­ligt på en hälf­ten så stor spelar­bud­get. Men han tror än­då att la­get kom­mer kun­na ut­ma­na om en plats i Hoc­key­all­svens­kan näs­ta år.

– Jag är över­ty­gad att vi är minst li­ka bra kom­pe­tensmäs­sigt. Skill­na­den är att de spe­la­re vi har nu ser sig som hoc­key­spe­la­re i fram­ti­den. Men det är ett nytt och ungt lag, så de kom­mer be­hö­va mer tid att spe­la ihop sig, sä­ger Fred­rik Mäl­berg.

Se­gel­torp­strä­na­ren Mikael Ös­ter­blom hål­ler Huddinge som sto­ra fa­vo­ri­ter.

– Huddinge kom­mer all­tid va­ra fa­vo­ri­ter när de mö­ter Se­gel­torp. Vi har fått någ­ra bra ny­för­värv, men det där sit­ter i väg­gar­na. Det går in­te att jäm­fö­ra Huddinge och Se­gel­torp. Men det är klart vi kom­mer gå in till mat­chen och gö­ra allt vi kan för att vin­na.

FO­TO: CLAUDIO BRITOS

INGA LÖ­NER. Ny­kom­ling­ar­na Se­gel­torp kon­kur­re­rar helt ut­an lö­ne­bud­get.

LE­DIGT. Se­gel­torp trä­nar en trä­ning mind­re i vec­kan än de and­ra la­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.