Allt fär­re rös­tar i ut­sat­ta om­rå­den

Södra Sidan Huddinge - - Si­dan 1 - Text: Hen­rik Lindstedt | fo­to: Claudio Bri­tos

In­sat­ser för att hö­ja val­del­ta­gan­det i Hud­dinges ut­sat­ta om­rå­den har in­te haft ef­fekt – istäl­let sjun­ker val­del­ta­gan­det i bå­de Vår­by, Fle­mings­berg och väst­ra Sko­gås.

De har sä­kert bott här i tolv år men de viss­te in­te att det var val­dag.

In­sat­ser för att hö­ja val­del­ta­gan­det i Hud­dinges ut­sat­ta om­rå­den har in­te haft ef­fekt – i stäl­let sjun­ker val­del­ta­gan­det.

– Dels har po­li­ti­ker­na ett an­svar att kom­ma hit till Vår­by och pra­ta med folk. Men för­äld­rar­na har ock­så ett an­svar, sä­ger Had­dy Jo­hans­son på ABF i Vår­by.

VÅR­BY GÅRD

Ut­an­för fem­vå­nings­hu­sen på Ny­gårds­vä­gen i Vår­by gård träf­far vi Lin­néa Sil­va. För­ra sön­da­gen gjor­de hon nå­got som många av hen­nes gran­nar in­te gjor­de – hon gick och rös­ta­de. I det lil­la di­strik­tet Vår­by gård väst­ra in­går fle­ra av hy­res­hu­sen runt cent­rum. Li­te drygt fy­ra av tio per­so­ner här rös­ta­de i kom­mun­va­let och ung­e­fär varan­nan rös­ta­de i riks­dags­va­let.

Lin­néa Sil­va be­rät­tar hur hon på val­da­gen blev stan­nad av si­na gran­nar på väg till val­lo­ka­len.

– De har sä­kert bott här i tolv år men de viss­te in­te att det var val­dag. Ef­tersom jag kan spans­ka fick jag för­kla­ra för dem var­för det är vik­tigt att rös­ta och till slut fick jag med mig dem till val­lo­ka­len, be­rät­tar hon.

I ut­sat­ta om­rå­den som Vår­by, Fle­mings­berg och Fitt­ja har val­del­ta­gan­det länge va­rit lågt. Och i årets val mins­kar val­del­ta­gan­det här yt­ter­li­ga­re, tvärte­mot den po­si­ti­va tren­den på and­ra håll.

På ABF Hud­dinge i Vår­by gård cent­rum träf­far vi Ahlam Al Rush­dy och Gols­han Abas. Bå­da två rös­ta­de i va­let. Men vägen dit har in­te va­rit en­kel. Ahlam har bott i Sve­ri­ge i tio år och Gols­han se­dan bör­jan av 90-ta­let, men fort­fa­ran­de tyc­ker de att det är svårt att sät­ta sig in i vad de oli­ka par­ti­er­na står för.

– Det går in­te ens att jäm­fö­ra Sve­ri­ge med Irak som jag kom­mer ifrån. Där fanns ing­et an­nat val än att rös­ta på Sad­dam Hus­se­in, sä­ger Gols­han.

Svensk po­li­tik in­te själv­klart

De sö­ker in­te in­for­ma­tion själ­va, ut­an har in­för va­let fått sin in­for­ma­tion från fa­milj och vän­ner.

– Jag pra­tar myc­ket med min 17-åri­ga son. Han är väl­digt en­ga­ge­rad. Men min dot­ter är 27 och hon rös­ta­de in­te, hon var upp­ta­gen med an­nat på val­da­gen, sä­ger Gols­han.

I Vår­by är det in­te själv­klart att pra­ta svensk po­li­tik vid mid­dags­bor­det, be­rät­tar de. Med hjälp av pa­ra­bo­len kan man se ny­he­ter från hem­lan­det och i sko­lan är det in­te många av bar­nen som har svensk­föd­da för­äld­rar med tra­di­tion och er­fa­ren­het av att rös­ta.

Gols­han och Ahlam hör hur många i de­ras om­rå­de, ung­do­mar som vux­na, är upp­giv­na. De tror in­te att de­ras röst kan gö­ra skill­nad el­ler att po­li­ti­ker­na fak­tiskt kan lö­sa om­rå­dets pro­blem. Men där har de vux­na ett an­svar, me­nar de.

Had­dy Jo­hans­son är verk­sam­hets­as­si­stent på ABF Hud­dinge och sit­ter med vid bor­det.

– Dels har po­li­ti­ker­na ett an­svar att kom­ma hit till Vår­by och pra­ta med folk. Men för­äld­rar­na har ock­så ett an­svar. Är de oin­tres­se­ra­de, då smit­tar det av sig på bar­nen, sä­ger hon.

I fle­ra när­lig­gan­de or­ter där val­del­ta­gan­det har ökat, till ex­em­pel Al­by och Skär­hol­men, har det gjorts med­vet­na sats­ning­ar på va­lam­bas­sa­dö­rer – per­so­ner som har haft i upp­gift att lä­ra folk hur man rös­tar och var­för.

Va­lam­bas­sa­dö­rer in­for­me­rar

I Bot­kyr­ka har fle­ra ak­tö­rer job­bat hårt, fram­för allt i nor­ra Bot­kyr­ka, för att hö­ja val­del­ta­gan­det i årets val. Kom­mu­nen har haft va­lam­bas­sa­dö­rer ute för att in­for­me­ra om va­let och ord­nat po­li­tis­ka de­bat­ter i kom­mun­de­lar­na. Ung­do­mar i Höj din röst Nor­ra B har ord­nat po­li­ti­ker­mö­ten och för­tids­röst­ning med grill på fri­tids­går­den Al­bys Hjär­ta. Här höj­des val­del­ta­gan­det, från 46,5 pro­cent 2014 till 55 pro­cent i sön­da­gens kom­mun­val.

I Hud­dinge föll den upp­gif­ten på som­mar­job­ban­de ung­do­mar, som un­der någ­ra vec­kor mitt i som­ma­ren de­la­de ut flyg­blad med valin­for­ma­tion på oli­ka språk i kom­mu­nens ut­sat­ta om­rå­den. Fly­bla­den de­la­des ock­så ut på bib­li­o­tek, ser­vice­cen­ter och på ”En dag för Fle­mings­berg”. En vec­ka in­nan va­let an­ord­na­des ock­så en val­di­a­log på ABF Hud­dinge i Vår­by gård.

Det lå­ga val­del­ta­gan­det i om­rå­det gav cent­rum­vär­den – och nu­me­ra den cen­ter­par­tis­tis­ka lo­kal­po­li­ti­kern – Ivica Bu­ra­zin en chock. Han tyc­ker att det har gjorts all­de­les för li­te för att hö­ja val­del­ta­gan­det.

– Jag är jät­te­o­ro­lig. Kun­skaps­bris­ten är nå­got som mås­te fö­re­byg­gas långt in­nan val­da­gen. Där­för vill jag sam­la lo­ka­la för­e­ning­ar och po­li­tis­ka par­ti­er och ord­na po­li­tisk di­a­log en gång i halv­å­ret, sä­ger han.

KOM HIT! Ahlam Al Rush­dy och Gols­han Abas tyc­ker att po­li­ti­ker­na of­ta­re ska kom­ma och pra­ta med Vår­by­bor­na.

VILL FÅ FLER ATT RÖS­TA. I Skär­hol­men har lo­ka­la val­f­ler am­bas­sa­dö­rer job­bat hårt med att få att rös­ta. Men i hur stor ut­sträck­ning de kan få cred för det öka­de val­del­ta­gan­det i stads­de­len är svårt att sä­ga, me­nar fors­ka­ren Ma-ria So­le­vid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.