Po­li­sen ut­re­der sam­band mel­lan skjut­ning­ar

En hand­gra­nats­ex­plo­sion i Vi­sätt­ra och två per­so­ner skjut­na i ben och ar­mar i cen­tra­la Hud­dinge och Fle­mings­berg. Det var ovan­ligt våld­samt i Hud­dinge för­ra vec­kan. Nu av­sät­ter po­li­sen sär­skil­da re­sur­ser för att han­te­ra si­tu­a­tio­nen.

Södra Sidan Huddinge - - Si­dan 1 - HUD­DINGE Hen­rik Lindstedt 076-200 92 98 hen­[email protected]­rekt­press.se

NY­HE­TER

Fre­da­gen den 14 sep­tem­ber sköts en 15-årig poj­ke i be­net i när­he­ten av Sjödals­gym­na­si­et vid Hud­dinge cent­rum. Någ­ra da­gar in­nan, på tis­da­gen, sköts en per­son i ar­men i ett skogs­par­ti i Fle­mings­berg. Nat­ten mot sön­da­gen sam­ma vec­ka ex­plo­de­ra­de en hand­gra­nat och en till hand­gra­nat blev lig­gan­des strax in­till ett bo­stads­hus i Vi­sätt­ra. Då kom ing­en per­son till ska­da.

Ef­ter den våld­sam­ma vec­kan har po­li­sen för förs­ta gången på länge i Hud­dinge in­rät­tat en så kal­lad sär­skild åt­gärd.

– Po­li­sen i sam­ver­kan med Hud­dinge kom­mun age­rar ak­tivt mot brott och ord­nings­stör­ning­ar som i Fle­mings­ber­gom­rå­det ef­ter hel­gens hän­del­ser. Män­ni­skor ska kän­na sig tryg­ga där de bor och vis­tas och där­för han­te­ras hän­del­ser­na in­om ra­men för en sär­skild hän­del­se in­om po­li­sen, sä­ger kom­men­de­rings­chef Man­ne Jöns­son.

Det in­ne­bär bland an­nat att po­li­ser från and­ra de­lar av lä­net lå­nas in för att stär­ka upp i Hud­dinge.

Ska stop­pa fler vålds­dåd

– Vi kraft­sam­lar nu på al­la fron­ter för att åter­få ett nor­mallä­ge. Vi ska se till så att det in­te in­träf­far någ­ra fler hän­del­ser, sä­ger Kal­le Fors­berg, Hud­dinge­po­li­sen.

Po­li­sen ute­slu­ter in­te att det finns ett sam­band mel­lan hän­del­ser­na.

– Vi mås­te för­ut­sät­ta att de kan ha ett sam­band. Vi för­sö­ker ta ett sam­lat grepp över de här brotts­ut­red­ning­ar­na och an­nat som kan kopp­las ihop med de här ären­de­na, sä­ger Kal­le Fors­berg.

Oro­lig stäm­ning

Po­li­sen var un­der vec­kan ute på sko­lor i kom­mu­nen för att för­sö­ka lug­na ner stäm­ning­en. Poj­ken som sköts i fre­dags är hem­ma­hö­ran­de i kom­mu­nen.

– Det är oro­ligt på sko­lor och fri­tids­går­dar just nu. Det är myc­ket ryk­ten och prat, så vi är där och sva­rar på frågor och kom­mer med rätt in­for­ma­tion.

På Sjödals­gym­na­si­et av­bröts un­der­vis­ning­en ef­ter skjut­ning­en. En­ligt gym­na­si­ets rek­tor Jo­han Lund­ström var det oro­ligt ut­an­för sko­lan di­rekt ef­ter skott­loss­ning­en.

– Vi har per­so­nal från elev- och häl­so­tea­met här för ele­ver och lä­ra­re som är i be­hov av stöd el­ler nå­gon att pra­ta med. Lä­rar­na får ock­så av­bry­ta den un­der­vis­ning som är kvar och föl­ja dem ut om de kän­ner sig otryg­ga, sä­ger Jo­han Lund­ström.

Två per­so­ner i sam­ma ål­der som den skott­ska­da­de 15-åring­en an­hölls för­ra hel­gen men släpp­tes se­na­re sam­ma dag. De är dock fort­fa­ran­de skä­li­gen miss­tänk­ta för syn­ner­li­gen grov miss­han­del. De­ras unga ål­der ska ha haft be­ty­del­se i be­döm­ning­en när de släpp­tes.

FO­TO: MATS ARK­HEM

AM­BU­LANS. 15-åring­en togs med am­bu­lans­he­li­kop­ter till sjuk­hus ef­ter skjut­ning­en i fre­dags.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.