SVAMP­NÖR­DAR­NA

Var är kan­ta­rel­ler­na?! Som­ma­rens tor­ka har ställt till det för svamp­ploc­kar­na. Men miss­trös­ta in­te! Det ovan­ligt var­ma väd­ret har fått rik­ti­ga ra­ri­te­ter att växa.

Södra Sidan Huddinge - - Si­dan 1 - Text: Hen­rik Lindstedt

Sko­gen har va­rit i prin­cip orörd i tu­sen­tals år. Det här bor­de ses som ett världs­arv.

’’ En co­los­sus! Tit­ta! Det här är en rik­tig ra­ri­tet, den är jät­te­o­van­lig”, sä­ger Kjell Hed­berg, my­ko­log och ord­fö­ran­de i Sö­derorts svamp­för­e­ning.

Ur mos­san tor­nar en böl­jan­de brun svamp­hatt upp sig. En jät­temus­se­ron.

– Den väx­er över he­la Sö­der­törn, men det kan gå år in­nan vi hit­tar en igen. Och det är förs­ta gången vi hit­tar en just här va?

Tho­mas Strid, kom­mu­ne­ko­log i Hud­dinge kom­mun, nic­kar för­nöjt. Det är in­te den förs­ta ovan­li­ga svamp vi har snubb­lat över un­der vår tim­mes långa pro­me­nad på den 9 000 år gam­la tall­he­den i Fle­mings­bergs­sko­gen. Skrov­lig tagg­svamp, rut­tagg­svamp och blå tagg­svamp är ba­ra någ­ra ex­em­pel.

23 kilo­me­ter från hu­vud­sta­dens tra­fik­stock­ning­ar och pul­se­ran­de stor­stads­liv finns en skog av na­tio­nellt vär­de.

– Det här är ju mer vild­mark än vild­mar­ken i Norr­land. Sko­gen har va­rit i prin­cip orörd i tu­sen­tals år. Det här bor­de ses som ett världs­arv, sä­ger Kjell.

På den kar­ga he­den blot­tas klipp­häl­lar och sma­la kro­ki­ga gam­la träd väx­er med go­da mel­lan­rum i den grun­da jor­den. Vi är ung­e­fär 90 me­ter över ha­vet. På sten­ål­dern bod­de män­ni­skor här på det som då var en av de förs­ta skär­gårds­ö­ar­na (fast­lan­det bör­ja­de in­te för­rän man kom till da­gens Väs­terås).

Det är tack va­re Kjell och Tho­mas och de­ras vän­ner som den spe­ci­el­la artri­ke­do­men i den här sko­gen har bli­vit känd. De har spen­de­rat tu­sen­tals tim­mar i sko­gen och kan den nu­me­ra ut­an och in­nan.

– För någ­ra år se­dan ha­de vi my­ko­lo­ger från he­la lan­det med oss ut hit. Mel­lan fru­kost och lunch hit­ta­de vi 200 oli­ka svamp­sor­ter.

In­te kört för svampå­ret

Om du är ny­bör­ja­re på svamp bör du hål­la dig till de sor­ter du är 110 pro­cent sä­ker på in­te är gif­ti­ga. Fel svamp kan in­ne­bä­ra dö­den. Många kän­ner till Karl-jo­han, tratt­kan­ta­rel­ler och gu­la kan­ta­rel­ler. På vår skogs­tur hit­ta­de vi ett par Karl-jo­han, men öv­ri­ga van­li­ga mat­svam­par lys­te med sin från­va­ro.

Men det är in­te kört, trots att det har va­rit ett då­ligt kan­ta­rellår än så länge. Det en­da som krävs är regn.

– My­ce­let, som ju är själ­va svam­pen, kla­rar tor­kan bra. Det har ju va­rit bi­sarrt varmt, men nu när reg­nen bör­jat kom­ma så har svamp­krop­par­na bör­jat dy­ka upp. Många har bör­jat hit­ta svart trum­pet­svamp nu, sä­ger Kjell.

De tip­sar ock­så om att för­sö­ka lä­ra sig någ­ra and­ra mat­svam­par.

– Det finns ju så him­la myc­ket god svamp som står helt orör­da för att ing­en vet om dem, sä­ger Kjell me­dan han luk­tar på en man­del­krem­la.

För svamp­nör­dar­na Kjell och Tho­mas har det var­ma kli­ma­tet öpp­nat en helt ny värld. Oav­sett om svam­par plop­par upp ur mar­ken le­ver my­ce­let vidare un­der jord.

– Svam­par­na vi ser ovan jord är ju som äpp­le­na på ett äp­pel­träd. Det är ju trä­det som är själ­va väx­ten – lik­som my­ce­let är själ­va svam­pen – och det är in­te var­je år trä­det bär frukt, för­kla­rar Tho­mas.

Oli­ka svam­par be­hö­ver oli­ka för­hål­lan­den för att ”bä­ra frukt”. Ef­ter som­ma­rens ex­tre­ma vä­der har man där­för kun­nat se svam­par som tro­li­gen in­te sett da­gens ljus på hund­ra­tals år. Till ex­em­pel plop­pa­de det upp djä­vuls­sopp i Uppsa­la. Det är en ovan­lig svamp som man ti­di­ga­re ba­ra trod­de fanns på Öland och Got­land.

– Den här som­ma­ren har lik­nat vär­me­pe­ri­o­den vi ha­de på 1700-ta­let. Så my­ce­let har le­gat och vän­tat se­dan dess, det är ju rätt coolt.

FO­TO: CLAUDIO BRI­TOS

SOM VILD­MARK. 23 kilo­me­ter från Stock­holm finns en av lan­dets vil­das­te vild­mar­ker, tall­he­den i Fle­mings­bergs­sko­gen. Ett pa­ra­dis för my­ko­lo­gen Kjell Hed­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.