Hud­dinge IK pres­sa­des i der­byt

Södra Sidan Huddinge - - Si­dan 1 - HUD­DINGE ”Hin­ken” Lindstedt hen­[email protected]­rekt­press.se

Pre­miär­der­byt i hoc­key­et­tan mel­lan Hud­dinge IK och Se­gel­torps IF har haj­pats re­jält ef­tersom fle­ra av ”Ta­lang­fa­bri­kens” bäs­ta spe­la­re har bytt till lo­kal­ri­va­len Se­gel­torp in­för sä­song­en. Det blev som vän­tat en gri­nig match med många utvis­ning­ar och ett dra­ma­tiskt av­gö­ran­de.

Osports­ligt upp­trä­dan­de, roug­hing och in­te minst en tack­ling mot hu­vu­det. Det var gri­nigt och en del fult spel i det på för­väg haj­pa­de pre­miär­der­byt mel­lan Se­gel­torps IF och Hud­dinge IK.

Som­ma­rens snackis bland de som föl­jer hoc­key­et­tan har va­rit al­la spe­la­re som har valt att byta klubb från Hud- dinge till Se­gel­torp, där­ibland många av Hud­dinges topp­namn.

Många har und­rat hur Hud­dinge ska kunna le­va upp till fa­vo­rit­ska­pet ut­an ti­di­ga­re sä­song­ers bäs­ta spe­la­re. I förs­ta pe­ri­o­den såg de on­da aning­ar­na ut att be­san­nas. Hud­dinge hal­ka­de ef­ter di­rekt och Se­gel­torps­spe­lar­na tog tag i takt­pin­nen. Ef­ter hal­va mat­chen led­de ny­kom­ling­en med 0–3 på bor­ta­plan i Björ­kängs­hal­len.

Se­dan stod hem­ma­la­get för en stark upp­hämt­ning. 0–3 blev 3–3 med knap­pa fem mi­nu­ter kvar på matchu­ret. Se­dan av­gjor­de ny­för­vär­vet Ja­kob Lun­din i för­läng­ning. Vänd­ning­en kan kom­ma att in­ne­bä­ra myc­ket in­för fort­sätt­ning­en tror Hud­ding­e­ve­te­ra­nen Björn Jo­na­son i en in­ter­vju med Hoc­key­news.se.

”Vik­ti­ga­re än po­äng­en”

– Det är su­per­vik­tigt, vi har ju så pass nytt lag och så många nya spe­la­re. Vi är in­te sam­man­svet­sa­de, vi har en lång väg kvar in­nan vi är kla­ra så att vi­sa fram­förallt de yng­re grab­bar­na att det går att vän­da med den här mo­ra­len, det är otro­ligt vik­tigt. Det är vik­ti­ga­re än po­äng­en, sa­de han till Hoc­key­news.se ef­ter mat­chen.

Trots att Hud­dinge va­rit nä­ra på att kva­li­fi­ce­ra sig för spel i Hoc­key­all­svens­kan fle­ra sä­song­er i rad har klub­ben in­te lyc­kats få publik till si­na mat­cher.

Men i går­da­gens match ha­de la­get med 667 per­so­ner på läk­ta­ren den näst högs­ta pu­blik­siff­ran av al­la i pre­miär­run­dan.

– Det var rik­tigt bra drag i går. Det var ju li­te Tor­petfans på läk­ta­ren ock­så, sä­ger en nöjd Con­ny Äl­ve­stam som är med i sup­por­ter­för­e­ning­en Red Ti­gers.

Den and­ra ny­kom­ling­en i se­ri­en Trång­sunds IF har re­dan hun­nit spe­la två mat­cher. Bå­da mat­cher­na har slu­tat med för­lust, 0–2 mot Vis­by/ro­ma och 3–5 mot Val­len­tu­na.

Vi är in­te sam­man­svet­sa­de, vi har en lång väg kvar in­nan vi är kla­ra.

FO­TO: SA­RA RING­STRÖM

MO­RAL. Hud­dinge vi­sa­de på stark mo­ral när de kri­ga­de sig till en se­ger ef­ter ett 0–3-un­der­läge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.