Ett steg när­ma­re nytt cent­rum i Vår­by

Pla­ner­na att ri­va Vår­by gårds cent­rum och byg­ga upp det på nytt ser ut att ta yt­ter­li­ga­re ett steg mot att bli verk­lig­het.

Södra Sidan Huddinge - - Si­dan 1 - VÅR­BY GÅRD Hen­rik Lindstedt

I dag är Vår­by gård cent­rum en ”bygg­nad med ba­ra bak­si­dor”. Det vill cent­rumä­ga­ren Bal­der änd­ra på. I vå­ras pre­sen­te­ra­de de idén om att ri­va cent­rum­bygg­na­den för att i stäl­let byg­ga upp ett nytt cent­rum med bo­stä­der, bu­ti­ker och ser­vice.

– Vi vill vän­da ut och in på cent­ru­met och öpp­na upp det i al­la rikt­ning­ar för att bätt­re ex­po­ne­ra verk­sam­he­ter­na, sä­ger Niklas Dabrowski, kund­re­la­tions­an­sva­rig på Bal­der.

Vän­tar be­sked 2 ok­to­ber

Nu ser pla­ner­na ut att kom­ma ett steg närm­re verk­lig­het. På kom­mun­sty­rel­sens mö­te den 2 ok­to­ber för­vän­tas cent­rumä­ga­ren Bal­der få plan­be­sked, vil­ket in­ne­bär att kom­mu­nen åtar sig att till­sam­mans med Bal­der prö­va pla­ner­na i ett de­talj­pla­ne­ar­be­te.

Pla­ner­na är fort­fa­ran­de i ett ti­digt ske­de och det har hänt för­ut att bygg­her­rar och kom­mu­ner in­te lyc­kas ro på­bör­ja­de de­talj­pla­ner i hamn. Men Niklas Dabrowski är väl­digt op­ti­mis­tisk.

”Väl­digt bred kon­sen­sus”

– Vi har pra­tat med de po­li­tis­ka fö­re­trä­dar­na i kom­mu­nen och det ver­kar fin­nas en väl­digt bred kon­sen­sus för det här för­sla­get bå­de in­om op­po­si­tio­nen och ma­jo­ri­te­ten.

– Jag kom­mer att käm­pa tills jag svim­mar med den här frå­gan. Det här ska ske, det finns ing­et an­nat. Det är väl­digt myc­ket mer som be­hö­ver och skall gö­ras i Vår­by gård, jag tän­ker bland an­nat på den nya sjö­sta­den på Spendrups­bryg­ge­ri­ets tomt. Näs­ta 10 till 20 år kom­mer bli otro­ligt ro­li­ga i Vår­by gård.

Jag kom­mer att käm­pa tills jag svim­mar med den här frå­gan.

FO­TO: BAL­DER/SEMRÉN+MÅNS­SON

VI­SIO­NEN. Ett nytt öp­pet torg med bo­stä­der i stäl­let för da­gens cent­rum. Bu­ti­ker, ser­vice och lo­ka­ler i bot­ten­plan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.