Leif-ivan säl­jer lyx­vil­lan

TUL­LINGE. 22 rum, egen sjö och 2 spa-an­lägg­ning­ar – där­för flyttar tv-pro­fi­len till en hus­bil

Södra Sidan Huddinge - - Si­dan 1 - TUL­LINGE Anna Sjögren anna.sjo­[email protected]­rekt­press.se

En vil­la med 22 rum, två spa-an­lägg­ning­ar, en egen sjö och vat­ten­fall. Det in­går i pri­set för den som vill kö­pa Leif-ivan Karls­sons lyx­vil­la som nu är till sa­lu – för 49 mil­jo­ner. Den nya äga­ren kan ock­så ta över ett bo­stads­rätts­pro­jekt på tom­ten.

Ef­ter 20 år i vil­lan på Örn­ber­get, el­ler Eag­le Mountain som Leif-ivan Karlsson kall­lar det, ska mång­mil­jo­nä­ren och hans fru Su­san­ne flyt­ta från Tul­linge.

Nu är 22-rum­ma­ren med ut­sikt över Tul­ling­e­sjön till sa­lu.

– Det är en fan­tas­tisk vil­la men den är för stor för oss, vi be­hö­ver ett mind­re hus, sä­ger Leif-ivan Karlsson till Bot­kyr­ka­di­rekt.

Prislap­pen? 49 mil­jo­ner kro­nor. För det får man fyravå­nings­vil­lan som bland an­nat är ut­rus­tad med en stor spa-an­lägg­ning, en egen konst­gjord sjö, ett vat­ten­fall och fem tom­ter på to­talt 18 000 kvadrat­me­ter och yt­ter­li­ga­re fy­ra fas­tig­he­ter.

Bo­stads­rät­ter på tom­ten

I sam­band med för­sälj­ning­en av­slö­jar Leif-ivan – su­pe­rent­re­pre­nö­ren som ha­tar jan­te, haft en egen re­a­li­tyshow på tv och kal­lat sig ”the king of fuc­king everything” men ock­så bli­vit om­skri­ven för hur han dri­vit si­na flyk­ting­bo­en­den och sin ho­tell- och re­stau­rang­båt vid Sö­der Mä­lar­strand – ett av si­na senaste pro­jekt. Pla­nen att byg­ga bo­stads­rät­ter på tom­ten. Den får den nya äga­ren ock­så ta över.

– Det kan ta li­te tid att ut­veck­la det, men det kan bli ett fan­tas­tiskt fint pro­jekt. Jag själv har in­te rik­tigt haft tid med det, sä­ger Leif-ivan Karlsson.

De om­ta­la­de guld­möb­ler­na, som ba­ra han och Iraks ti­di­ga­re dik­ta­tor Sad­dam Hus­se­in ägt, in­går i hu­set.

– Om äga­ren in­te vill ha dem så ska jag stäl­la ut dem på mitt bil­mu­se­um, sä­ger Leif-ivan.

Myc­ket jan­te i Tul­linge

För han läm­nar in­te Bot­kyr­ka helt. Bil­mu­se­et i Bo­val­len där han ställer ut si­na över hund­ra 50-tals­bi­lar blir kvar.

Men det är med blan­da­de käns­lor pa­ret flyttar från Tul­linge, sä­ger han.

– Vi har trivts jät­te­bra, jag tyc­ker att det har va­rit fan­tas­tiskt. Vi får väl sä­ga att det har va­rit un­der­bart på så sätt att det är väl­digt vac­kert att bo här och så. När man bör­ja­de pla­ne­ra för att byg­ga Tul­linge skul­le det bli söd­ra Stock­holms Djurs­holm och det får man sä­ga att det blev, sä­ger Leif-ivan Karlsson.

Re­la­tio­nen till gran­nar­na har in­te va­rit frik­tions­fri.

– Det är myc­ket jan­te i Tul­linge. Mesta­dels har det väl va­rit att gran­nar brå­kat med mig över mi­na bi­lar och gnällt över att min båt lå­ter för myc­ket.

– Men jag har fått många re­ak­tio­ner från and­ra gran­nar som tyck­te det va­rit kul att se det vi hållt på med här. I det sto­ra he­la har det va­rit väl­digt fi­na år.

”Zla­tan knac­ka­de ju på”

Tills pa­ret hit­tar ett nytt hus kom­mer de bo i sin hus­bil på 49 kvadrat när de är i Sve­ri­ge. De har in­te lagt ut nå­gon mäk­laran­nons. Den som är in­tres­se­rad får kon­tak­ta pa­ret för en vis­ning. El­ler gö­ra en Zla­tan.

– Zla­tan gick ju ba­ra och knac­ka­de på när han vil­le kö­pa ett hus i Mal­mö.

Det kan ta tid att ut­veck­la det, men det kan bli ett fan­tas­tiskt fint pro­jekt.

FO­TO: PRI­VAT

SÄL­JER. Hu­set pas­sar en am­bas­sad, ett fö­re­tag som vill ha hu­vud­kon­tor och re­pre­sen­ta­tion och kanske ta över pa­rets bygg­pla­ner. ”El­ler en jät­tes­tor fa­milj som vill bo till­sam­mans”, sä­ger Leif-ivan. 22-rums­vil­lan på Örn­ber­get har ut­sikt över Tul­ling­e­sjön.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.