På tall­he­den för­står jag mil­jard­tun­neln

Södra Sidan Huddinge - - Hej Hud­dinge - HEN­RIK LINDSTEDT Re­por­ter Pra­ta med mig! hen­[email protected]­rekt­press.se

Tvär­för­bin­del­se Sö­der­törn är en mo­tor­väg som det har tja­tats om i de­cen­ni­er. För den tunga tra­fi­ken som kom­mer med last­far­tyg till Nor­viks hamn i Nynäs­hamn finns i dag två al­ter­na­tiv. Åk in till stan och vänd för att kom­ma till E4:an sö­derut el­ler kör på små­vä­gar­na ge­nom Sö­der­törns lands­bygd. Många väl­jer i dag det se­na­re.

De all­ra fles­ta är över­ens om att mo­tor­vä­gen ska byg­gas och det snart. Men när man ser prislap­pen vill man näs­tan strun­ta i al­la år av po­li­tis­ka an­sträng­ning­ar (och käb­bel) och läg­ga ner pro­jek­tet. 10,6 mil­jar­der för en 20 kilo­me­ter lång mo­tor­väg – var­för så fruktansvärt dyrt? Svar: Tunn­lar. Sex kilo­me­ter tunn­lar ska dras un­der Glömsta­da­len och Fle­mings­bergs­sko­gen. Var­för? Ska vi verk­li­gen lå­ta nå­got så löj­ligt som na­tur­vär­den och ovan­li­ga väx­ter kos­ta oss mil­jar­der? Ja. Punkt. Det är in­te löj­ligt. Sma­ka på det här:

Hund­ra­å­ri­ga tal­lar, ra­ri­te­ter till svam­par och Stock­holms äldsta histo­ria. När vat­ten­ni­vån stod hög­re var de­lar av Fle­mings­bergs­sko­gen de förs­ta be­bod­da skär­gårds­ö­ar­na. Och i 9000 år har plat­sen va­rit näst in­till orörd. Om du tviv­lar, gör som jag: Gå dit, andas den fris­ka luf­ten och känn histo­ri­en sve­pa över dig. Läs re­por­ta­get på si­dan 12!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.