Fel per­son släpp­tes ur häk­tet

Södra Sidan Huddinge - - Ny­he­ter -

När en åkla­ga­re fax­a­de Kro­no­bergs­häk­tet och be­gär­de att en per­son skul­le släp­pas kon­trol­le­ra­de vakt­ha­van­de be­fäl in­te per­son­num­ret på den häk­ta­de. Det fick till följd att en per­son med ett snar­likt ef­ter­namn i ett helt an­nat häk­te släpp­tes fri, me­dan den av­sed­da per­so­nen satt fel­ak­tigt fri­hets­be­rö­vad i två dygn, skri­ver ny­hets­by­rån Si­ren.

Nu dö­mer Stock­holms tings­rätt den an­ställ­de för tjäns­te­fel till 30 dags­bö­ter à 350 kro­nor. Åkla­ga­ren ha­de vis­ser­li­gen skic­kat fax­et fel. Per­so­nen som av­sågs satt i häk­tet i Fle­mings­berg. Men att stäm­ma av per­son­num­ret på fri­hets­be­rö­va­de som ska släp­pas är en grund­re­gel, kon­sta­te­rar tings­rät­ten, och då är stress ing­en ur­säkt.

FO­TO: MOSTPHOTOS

FAX­FEL. En per­son blev kvar två dygn för länge på häk­tet i Fle­mings­berg på grund av ett fel­skic­kat fax.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.