Vil­laä­ga­re rus­tar för un­der­gång­en

Södra Sidan Huddinge - - Ny­he­ter -

En me­ter djupt vat­ten sköl­jer in och läg­ger Hud­dinge cent­rum un­der vat­ten. Var ska du hand­la? Mo­bil­nä­tet och in­ter­net sla­gits ut. Hur kom­mu­ni­ce­rar du? Det här är frågor som fas­tig­hets­ä­gar­för­e­ning­en i Ful­lers­ta har bör­jat pri­o­ri­te­ra.

– Vi har grann­sam­ver­kan för in­brott, men ing­en så­dan sam­ver­kan för om kri­sen kom­mer. Blir det över­sväm­ning kom­mer rädd­nings­tjäns­ten ha fullt upp. Då mås­te vi gran­nar sam­mar­be­ta, sä­ger ini­ti­a­tiv­ta­ga­ren Gö­ran Lan­de.

Tors­da­gen den 25 sep­tem­ber och tis­da­gen den 16 ok­to­ber kloc­kan 18 an­ord­nar för­e­ning­en i sam­ar­be­te med För­svars­ut­bil­dar­na kris­be­red­skaps­kur­ser i kom­mun­hu­set.

FO­TO: JO­HAN EKLUND/MSB BILD­BANK

ÖVER­SVÄM­NING. Vil­laä­ga­re mås­te sam­ar­be­ta när kri­sen kom­mer, tyc­ker Gö­ran Lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.