De hit­ta­de Rik­sten för 4000 år sen

Södra Sidan Huddinge - - Söd­ra Si­dan - TUL­LINGE Anna Sjögren 0704-333 586 anna.sjo­[email protected]­rekt­press.se

Ett bo­stads­hus, en yx­verk­stad, ben­res­ter och mys­tis­ka sten­for­ma­tio­ner. Un­der en ut­gräv­ning in­för det nya bo­stads­om­rå­de i Rik­sten gjor­de ar­ke­o­lo­ger­na en unik upp­täckt – en 4000 år gam­mal boplats från yng­re sten­ål­dern.

Det bru­na fäl­tet ser kanske in­te myc­ket ut för värl­den. Men just nu hål­ler Rik­stens, och en vik­tig del av mänsk­lig­he­tens, histo­ria på att grä­vas fram här. På den här plat­sen, om­gi­ven av den tu­sen­å­ri­ga ur­sko­gens träd ba­ra någ­ra kilo­me­ter från Ös­ter­sjöns strand, bygg­de en grupp män­ni­skor för 4 000 år se­dan sitt hem.

”En guld­gru­va för oss”

– Det här är en guld­gru­va för oss. Ti­di­ga­re har man fram­för allt hit­tat gra­var från den här ti­den, nu har vi hit­tat en boplats som kan be­rät­ta mer om hur de­ras liv såg ut. Det kom­mer bli en en av de vik­ti­ga plat­ser­na från den här ti­den, sä­ger Lars Sund­ström, ar­ke­o­log och pro­jekt­le­da­re för ut­gräv­ning­en från stif­tel­sen SAU, So­ci­e­tas Ar­chae­o­lo­gi­ca Upsa­li­ensis.

För 7 000 år se­dan gick strand­lin­jen här vid Rik­sten. Då höll jä­ga­re och sam­la­re till här för att ja­ga säl som det fanns gott av. Men de som bod­de här för 4 000 år se­dan ha­de bli­vit bo­fas­ta och bör­jat med jord­bruk.

– Där låg åk­rar­na, sä­ger Lars Sund­ström och pe­kar ut över det som är da­gens Rik­stens­bors boplat­ser.

Ben­res­ter från get, får el­ler ko har hit­tats. Här hit­ta­de ar­ke­o­lo­ger­na ock­så ste­nar i cir­kel­for­ma­tio­ner och ut­smyc­ka­de ke­ra­mik­krus.

– De kan ha va­rit ri­tu­el­la. När män­ni­skan blir jord­bru­ka­re blir hon be­ro­en­de av na­tu­ren och väd­ret och be­hö­ver be om hjälp och få en me­ning, sä­ger Lars Sund­ström.

Kan för­änd­ra histo­ri­en

Han går fram till ett fynd. Det oträ­na­de ögat ser in­te mer än rost­brun jord fint ut­grävd och li­te ste­nar. Lars ser bo­sta­den, ett lång­hus med vad han tror är en eldstad.

Tju­go me­ter bort lig­ger sten­ål­ders­män­ni­skor­nas verk­stad där yx­or och mejs­lar av bland an­nat grönsten och flin­ta till­ver­ka­des. I lå­dor i ar­bets­ba­rac­ken lig­ger ki­lo­vis av sten­ål­ders­verk­tyg som an­vänts för att byg­ga, la­ga mat och skra­pa djur­hu­dar.

– Vi kom­mer kunna skri­va en bok om hur de­ras ar­bet­sy­tor såg ut. Det känns häf­tigt att hit­ta en plats där vi vet att vi kan hit­ta sa­ker som kan för­änd­ra bil­den av histo­ri­en, sä­ger Lars Sund­ström. Var­för är det vik­tigt att vi lär oss om histo­ri­en?

– Al­la som vill ta­la om för oss hur vi ska gå fram­åt an­vän­der histo­ri­en, Marx, Hit­ler och al­la and­ra. Då är det bra att vi vet hur det var, sä­ger Lars Sund­ström.

Stort in­tres­se

Den nu­ti­da män­ni­skans ny­fi­ken­het på hur and­ra män­ni­skor le­ver och har det ver­kar in­te mins­ka med av­stån­det i tid. Ar­ke­o­lo­ger­na har hål­lit vis­ning­ar av ut­gräv­ning­en och in­tres­set har va­rit stort.

– På den förs­ta öpp­na vis­ning­en kom 150 per­so­ner för att tit­ta på ut­gräv­ning­ar­na. Det är jät­te­kul att så många är ny­fik­na, sä­ger Lars Sund­ström.

Om 2,5 vec­kor ska ut­gräv­ning­ar­na va­ra kla­ra. Sen ska en ny boplats byg­gas på den gam­la boplat­sen, åt fram­ti­da Rik­stens­bor.

Det känns häf­tigt att hit­ta en plats där vi vet att vi kan hit­ta sa­ker som kan för­änd­ra bil­den av histo­ri­en.

FO­TO: CLAUDIO BRI­TOS

GRÄ­VER YT­LIGT. Sten­ål­dern lig­ger in­te så långt ner i mar­ken som folk tror, sä­ger Lars Sund­ström.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.