Fel pa­ti­ent fick fen­ta­nylplås­ter på äldre­bo­en­de

Per­so­na­len på ett äldre­bo­en­de i Hud­dinge rå­ka­de av miss­tag sät­ta ett plås­ter med det star­ka nar­ko­tika­klas­sa­de äm­net fen­ta­nyl på fel pa­ti­ents rygg. Pa­ti­en­tens häl­so­till­stånd för­säm­ra­des kraf­tigt, rap­por­te­rar ny­hets­by­rån Si­ren.

Södra Sidan Huddinge - - Söd­ra Si­dan - HUD­DINGE Hen­rik Lindstedt

En sjuk­skö­ters­ka på ett äldre­bo­en­de i Hud­dinge fick i bör­jan av för­ra vec­kan i upp­drag att sät­ta ett fen­ta­nylplås­ter på en pa­ti­ent. Fen­ta­nyl är en myc­ket stark och nar­ko­tika­klas­sad opi­o­id som i vård­sam­man­hang an­vänds för att be­hand­la rik­tigt svår och lång­va­rig smär­ta. Ef­tersom sjuk­skö­ters­kan var ny på job­bet pe­ka­de en kol­le­ga ut pa­ti­en­ten i frå­ga. Men här nå­gon­stans upp­står miss­för­stån­det, för sjuk­skö­ters­kan går näm­li­gen fram till fel pa­ti­ent, rap­por­te­rar ny­hets­by­rån Si­ren.

En­ligt en Lex Ma­ria-an­mä­lan som äldre­bo­en­det har gjort gick sjuk­skö­ters­kan se­dan fram till en pa­ti­ent som in­te är ”ori­en­te­rad till tid och rum” och där­för in­te kan re­do­gö­ra för sitt namn.

Hon ap­pli­ce­rar plåst­ret och stämp­lar strax där­ef­ter ut och går hem ”ut­an miss­tan­ke att nå­gon för­väx­ling skett”.

Häl­so­till­stån­det för pa­ti­en­ten som fel­ak­tigt blev me­di­ci­ne­rad med fen­ta­nyl för­säm­ra­des en­ligt an­mä­lan kraf­tigt.

Om fel per­son får ett fen­ta­nylplås­ter kan det få död­lig ut­gång.

På bi­packs­se­deln till fen­ta­nylplåst­ret Fen­ta­nyl Ori­on står det att ”ett plås­ter som häf­tat fast på en an­nan per­son (sär­skilt ett barn) kan le­da till att lä­ke­me­del går ige­nom hu­den på den and­ra per­so­nen och or­sa­kar all­var­li­ga bi­verk­ning­ar såsom and­nings­svå­rig­he­ter med lång­sam och yt­lig and­ning, vil­ket kan få död­lig ut­gång”.

FO­TO: MOSTPHOTOS

ALL­VAR­LIGT. Häl­so­till­stån­det för pa­ti­en­ten som fel­ak­tigt blev me­di­ci­ne­rad med fen­ta­nyl för­säm­ra­des en­ligt an­mä­lan kraf­tigt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.