Jät­te­lop­pi­sen i Mas­mo ska växa med än­nu fler cyklar

För­ra hel­gen kan ha va­rit sista chan­sen för i år att fyn­da cyklar på jät­te­lop­pi­sen i Mas­mo. Men näs­ta år ska de va­ra till­ba­ka med än­nu mer cyklar, mek­kur­ser och en gör­det-själv-verk­stad.

Södra Sidan Huddinge - - Söd­ra Si­dan - MAS­MO Hen­rik Lindstedt 076-200 92 98 hen­[email protected]­rekt­press.se

När Ea­sy Re­cycling för förs­ta gången öpp­na­de sitt cy­kel­lop­pis i Mas­mo i april blev det tra­fik­stock­ning på vägar­na runt om­kring. Tu­sen­tals per­so­ner väll­de in och över 1000 cyklar sål­des un­der öpp­nings­hel­gen.

I hel­gen var det dags igen. To­talt var 600 be­gag­na­de cyklar till sa­lu och för li­te över 500-lap­pen kun­de man hit­ta en fullt ser­vad och re­pa­re­rad cy­kel.

– Vi fick iväg 200 cyklar till nya äga­re vil­ket vi helt klart är nöj­da med så här på hös­ten. Fram­förallt kul att se att lä­get i Hud­dinge fun­ge­rar fint och drar myc­ket folk oav­sett års­tid. Här finns det helt klart fram­tid för verk­sam­he­ten, sä­ger Bill Thern­ström som dri­ver fö­re­ta­get.

Bill Thern­ström och co. har pla­ner på att växa än­nu mer och ta in än­nu fler cyklar. Un­der vin­tern ska de byg­ga en ny verk­stad, stäl­la i ord­ning tom­ten med nytt grus och con­tai­nerstap­lar med graf­fiti­konst på.

– Snart är bygg­lo­ven fär­di­ga och då har vi till näs­ta år verk­stad fär­dig och pla­ne­rar mas­sa ak­ti­vi­te­ter så som mek­kur­ser och gör-det-själv verk­stad, sä­ger Bill Thern­ström.

Cyk­lar­na som säljs på lop­pi­sen har hu­vud­sak­li­gen sam­lats in från bo­stads­rätts­för­e­ning­ar, fas­tig­hets­vär­dar och åter­vin­nings­cen­tra­ler. Över­giv­na cyklar som van­ligt­vis slängs på tip­pen får i Mas­mo i stäl­let en and­ra chans.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

VILL UT­Ö­KA. Bill Thern­ström in­för suc­célop­pi­sen i april.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.