Konst­snö kan drö­ja till näs­ta vin­ter

Två kilo­me­ter. 17 snö­ka­no­ner. Och 30 mil­jo­ner id­rotts­kro­nor. Job­bet med det nya konst­snö­spå­ret i Åges­ta har änt­li­gen gli­dit igång, ef­ter åra­tal av snack. Men det är tvek­samt om det blir klart in­nan sä­song­en är över.

Södra Sidan Huddinge - - Söd­ra Si­dan - ÅGES­TA Christof­fer Röst­lund Jons­son

Be­slu­tet fat­ta­des re­dan 2015 men som all­tid i kom­mu­na­la sam­man­hang har det dra­git ut på ti­den. Även längden har va­ri­e­rat: först skul­le det bli tre kilo­me­ter, se­dan fem, och nu har vi lan­dat på två.

De förs­ta spad­ta­gen togs för ett par vec­kor se­dan. Det är byg­gan­det av ett större tek­nik­hus och en pump­sta­tion, som ska pum­pa sjö­vat­ten från Ma­gelung­en, som man dra­git igång. I ok­to­ber så sät­ter man igång med själ­va spår­ar­be­tet i Åges­ta fri­lufts­om­rå­de.

Då ska rör för vat­ten och luft­tryck grä­vas ner så att 17 styc­ken sma­la snö­ka­no­ner kan fyl­la på med med fusk­snö. To­tal 30 mil­jo­ner skat­tek­ro­nor går ka­la­set på.

– Vi vill in­te sät­ta nå­got slut­da­tum då det är klart. I bäs­ta fall så kan det bli åk­bart mot slu­tet av sä­song­en, kring vec­ka nio 2019. Allt be­ror på vin­tern. Blir den hård och bis­ter är det pro­blem att grä­va i mar­ken. Är vin­tern mild så blir själ­va job­bet gjort men det blir ing­et bra snö­sprut. Så vi hop­pas på en la­gom vin­ter, sä­ger Ro­bert Sköld på id­rotts­för­valt­ning­en.

Ing­en be­lys­ning

De spår som re­dan finns där kom­mer i stort att va­ra öpp­na me­dan man job­bar med det nya, fast med risk för en del stör­ning­ar, främst vid start och mål. Dock så kom­mer be­lys­ning­en att va­ra helt släckt – re­dan i för­ra må­nads­skif­tet stäng­de man av lam­por­na.

Be­lys­ning­en ska ba­ra by­tas ut till Led-lam­por i det nya konst­snö­spå­ret, men id­rotts­för­valt­ning­en har av sä­ker­hets­skäl kom­mit fram till att det är bätt­re att al­la spår är ned­släck­ta un­der bygg­ti­den. Allt åkan­de kom­mer att pas­se­ra de om­rå­den där man ar­be­tar och tjäns­te­män­nen vill in­te att ski­då­ka­re ska över­ras­kas av det to­ta­la mörk­ret.

FO­TO: MOSTPHOTOS

BLIR KA­NON. Ef­ter åra­tal av för­se­ning­ar ska det bli bra fusk­fö­re i Åges­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.