Låt re­ser­va­tet slip­pa buss­tra­fik

Södra Sidan Huddinge - - Åsikt & De­batt - Gö­ran Lan­de Ord­fö­ran­de Ful­lers­ta fas­tig­hets­ä­ga­re­för­e­ning, FFF Grupple­da­re och op­po­si­tions­råd Op­po­si­tions­råd

I som­ras rap­por­te­ra­de Hud­ding­e­di­rekt att någ­ra po­li­ti­ker har kom­mit med för­sla­get att le­da buss­tra­fik på brand­ga­tan ge­nom na­tur­re­ser­va­tet vid Göm­ma­ren. Bus­sar­na ska tra­fi­ke­ra sträc­kan mel­lan Hud­dinge och Kung­ens Kur­va.

FFF, Ful­lers­ta fas­tig­hets­ä­ga­re­för­e­ning, vill med kraft pro­te­ste­ra mot det­ta ef­tersom för­sla­get kan le­da till allt­för många ne­ga­ti­va kon­se­kven­ser.

FFF be­fa­rar att den fö­re­slag­na buss­tra­fi­ken på brand­vä­gen kan för­stö­ra mil­jön in­om det na­tur­skö­na na­tur­re­ser­va­tet vid Göm­ma­ren och öka tra­fikin­ten­si­te­ten på Åvä­gen yt­ter­li­ga­re.

Buss­tra­fi­ken på ut­ryck­nings­vä­gen kan hind­ra fram­far­ten av am­bu­lan­ser, po­li­sen och brand­kå­rens for­don. Det kan för­se­na rädd­nings­in­sat­ser­na och ris­ke­ra li­vet på de som be­hö­ver aku­ta vårdin­sat­ser.

FFF vill be­to­na be­ty­del­sen av ett väl­fun­ge­ran­de Hud­dinge Cent­rum för bo­en­de i om­rå­det. Cent­rum är re­dan kon­kur­rens­ut­satt av väx­an­de Fle­mings­berg och si­tu­a­tio­nen kom­mer att för­säm­ras yt­ter­li­ga­re med ”bus­san­det” av kun­der till Kung­ens Kur­va. Ris­ken finns för svik­tan­de kun­d­un­der­lag och för­säm­rad ser­vice i Hud­dinge.

Risk för oluc­kor

Den fö­re­slag­na buss­tra­fi­ken kom­mer att stö­ra ett av de vik­ti­gas­te re­kre­a­tions­om­rå­de­na med tra­fik­bul­ler och öka ris­ken för tra­fi­ko­lyc­kor mel­lan bus­sar, mo­tio­ne­ran­de, cy­klis­ter, be­rid­na, barn­vag­nar och gå­en­de ut­med brand­vä­gen.

FFF gjor­de 2017 en tra­fik­mät­ning som vi­sa­de en om­fat­tan­de tra­fik med tyng­re for­don på Åvä­gen som länk till ut­ryck­nings­vä­gen. Åvä­gen är in­te byggd för det­ta. En upp­föl­jan­de tra­fik­mät­ning gjor­des i maj 2018. Den vi­sa­de att den tyng­re tra­fi­ken har ökat yt­ter­li­ga­re, men att an­ta­let cy­klis­ter är oför­änd­rad på den ny­bygg­da re­gi­o­na­la cy­kel­vä­gen ut­med Åvä­gen.

Det fö­re­fal­ler som att de po­li­tis­ka för­sla­gen in­te grun­dar sig på mät­ning­ar el­ler un­der­sök­ning­ar av med­bor­gar­nas fak­tis­ka be­hov, vil­ket är an­märk­nings­värt.

Vi hop­pas att po­li­ti­ker­na kan mo­ti­ve­ra si­na för­slag bätt­re med en or­dent­lig ana­lys av med­bor­gar­nas be­hov, in­nan man fö­re­slår kost­sam­ma och stö­ran­de åt­gär­der, vil­kas ef­fekt är lång­t­i­från po­si­ti­va för skat­te­be­ta­lar­na. FFF ef­ter­ly­ser för­slag och be­slut grun­da­de på fak­ta.

Kan ald­rig slå oss till ro

Hud­dinge är på mång a sätt en bra och trygg kom­mun att bo och le­va i och Hud­dinge kom­mun be­dri­ver ock­så ett am­bi­tiöst och re­sul­tatin­rik­tat trygg­hets­ar­be­te. Sam­ti­digt är trygg­het en frå­ga där vi ald­rig kan slå oss till ro ut­an vi be­hö­ver stän­digt lig­ga i fram­kant med att be­käm­pa bå­de brot­ten och brot­tens or­sa­ker.

Ing­en föds kri­mi­nell. En sär­skilt vik­tig pus­sel­bit i ar­be­tet med att fö­re­byg­ga otrygg­het är att unga ska er­bju­das en me­nings­full fri­tid för att in­te ham­na på glid och i fel säll­skap. So­ci­al­de­mo­kra­ter­na gick där­för till val på att öpp­na en fri­tids­gård i Trång­sund. Vi bå­de hop­pas och tror att det är en frå­ga som vi kan hit­ta en bred po­li­tisk sam­syn kring.

Sa­ra He­el­ge Vik­mång (S) Rasmus Le­ne­fors (S)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.