PÅ GÅNG

Södra Sidan Huddinge - - Åsikt & De­batt - TIP­SA OSS ...FA­CE­BOOK: Hud­ding­e­di­rekt ...MEJL: hud­[email protected]­rekt­press.se

SÖN­DAG 23 SEP­TEM­BER

Ro­ma filmfes­ti­val. Skä­ris­bi­o­gra­fen sam­ar­be­tar med Re:ori­ent för att vi­sa fil­mer ur de­ras Ro­ma fes­ti­val. Kort­filmspa­ke­tet be­står av tre av­snitt ur den ani­me­ra­de se­ri­en ”Mi­re Ba­la Ka­le Hin” samt kort­fil­men ”Re­mem­ber”. Gra­tis. Tid: 11.15. Plats: Skä­ris­bi­o­gra­fen.

MÅN­DAG 24 SEP­TEM­BER

Fö­re­läs­ning: Hem­be­red­skap. Lär dig om hem­be­red­skap för minst 72 tim­mar: Större strö­mav­brott? Då kom­mer ing­et vat­ten i kra­nen. Mat­af­fä­ren hålls stängd. Spi­sen fun­ge­rar in­te.

Ef­ter ett par da­gar är din bo­stad ut­kyld. Hur för­be­re­der du dig? Med någ­ra ex­tra sa­ker, en del för­be­re­del­ser och li­te kun­skap kom­mer du kunna kla­ra dig bra! Fri en­tré. An­mä­lan gör på te­le­fon­num­mer: 08-774 02 70. Tid: 19.00 till 21.00. Plats: ABF Kul­tur- och bild­ningscen­ter, Vår­by al­lé 22.

Ci­ne­ma Pa­ra­di­so. Ci­ne­ma Pa­ra­di­so har gång på gång bli­vit om­rös­tad till värl­dens mest äls­ka­de fil­mer och i år fyl­ler fil­men 30 år - det­ta fi­ras med nypre­miär så mis­sa in­te chan­sen att se den på bio!

Gu­i­sep­pe Tor­na­to­res mäs­ter­verk om en li­ten by­bi­o­grafs upp­gång och fall är en av al­la ti­ders mest äls­ka­de fil­mer och den störs­ta lov­sång som nå­gon­sin gjorts om film­me­di­et med Oscars­be­lö­na­de En­nio Mor­ri­co­ne som skri­ver mu­si­ken. Bil­jett­pris: 50 kro­nor. Tid: 18.15. Plats: Skä­ris­bi­o­gra­fen.

TIS­DAG 25 SEP­TEM­BER

Vis­ning. Xet-mu­se­et har un­der som­ma­ren flyt­tat ihop med Tum­ba bib­li­o­tek. Kom med på en vis­ning av Tum­ba­so­nen Sven Xet Erix­sons konst.

Gu­nil­la Zet­terlund från Xet-säll­ska­pet gui­dar oss ge­nom ett av 1900-ta­lets sto­ra svens­ka konst­när­skap. En del av Se­ni­or­vec­kan i Bot­kyr­ka. Tid: 10.30 till 12.00. Plats: Xet-mu­se­et, Tum­ba bib­li­o­tek.

Me­di­ta­tion i vi­la och rö­rel­se. Inga för­kun­ska­per be­hövs. All­tid drop-in, 50 kr/till­fäl­le, med Gud­run Khe­mi­ri, fy­si­o­te­ra­peut. Tid: 12.00 till 12.30. Plats: Skär­hol­mens kyr­ka, Bod­holms­plan 1.

Café­bio. Bil­jett 95 kro­nor in­klu­si­ve kaf­fe och hem­ba­kat. Al­la vå­ra fil­mer är tex­ta­de på svens­ka. Whit­ney. Do­ku­men­tär om Whit­ney Houston, med bi­drag från hen­nes fa­milj, vän­ner, sam­ar­bets­part­ners. Tid: 14.00 Plats: Hall­un­da Fol­kets hus

Ut­gräv­ning. Vid Vand­rarvä­gen i Rik­sten byggs snart nya bo­stä­der. Men viss­te du att plat­sen var be­bodd re­dan un­der sten­ål­dern? Just nu har du möj­lig­het att få hö­ra vad ar­ke­o­lo­ger­na har hit­tat. Väl­kom­men på gui­dad tur! Läs mer om ut­gräv­ning­en på Sau.se. Tid: 18.00 till 19.00. Plats: Vand­rarvä­gen i Rik­sten, Tul­linge.

ONS­DAG 26 SEP­TEM­BER

När tron tar ton. Träff­punkt Sö­der­törn: Sångstund med Li­li­an och Inge­mar Gard. Fri en­tré. Fi­kastund. Tid 14.00. Plats: Sö­der­törn­kyr­kan, Pa­tron Pe­hrs väg 3.

Pro­va på Mo­gen­dans. Dan­sa till Lars Eriks­sons or­kes­ter. Lasse Ama­rald le­der dans­kurs förs­ta tim­men för den som öns­kar. Fri en­tré! Tid: 13.00 till 16.00. Plats: Hall­un­da Fol­kets hus.

TORS­DAG 27 SEP­TEM­BER

Sopp­te­a­ter. Lunch­te­a­ter med sop­pa, en fö­re­ställ­ning un­der se­ni­or­vec­kan på Tum­ba­sce­nen Café Gar­bo. En av den eu­ro­pe­is­ka te­a­ter­sce­nens mest ly­san­de fix­stjär­nor just nu är dra­ma­ti­kern Flo­ri­an Zel­ler. Hans pjäs ”Lögn­en”, som är en ko­me­di om otro­het och dess fa­ta­la följ­der, sprids nu över värl­den och i höst är det den svens­ka publi­kens tur att få skrat­ta åt hans för­veck­lings­ko­me­di. Tid: 11.30 till 13.00. Plats: Tum­ba­sce­nen.

FRE­DAG 28 SEP­TEM­BER

Fö­re­läs­ning: Vad in­ne­bär åld­ran­det? Fö­re­läs­ning med Astrid See­ber­ger, do­cent och över­läka­re på Ka­ro­lins­ka uni­ver­si­tets­sjuk­hu­set Hud­dinge.

Hur på­ver­kas kropp och själ? Hur hands­kas man med det fak­tum att li­vet tar slut? Hur ser sam­häl­let på si­na åld­ran­de med­bor­ga­re? Finns en ung­domskult? En­tré: 50 kro­nor. Ar­ran­gör: ABF Hud­dinge. Tid: 13.00 till 14.30. Plats: ABF Hud­dinge, Kom­mu­nalv. 26.

LÖR­DAG 29 SEP­TEM­BER

Hud­dinge Konst­närs­klubb 30 år. HKK fi­rar 30 år i år. Det­ta fi­rar vi med med­lems­ut­ställ­ning­en ”30 år se­na­re!” i Fly­geln vid Ful­lers­ta Gård samt i Hud­dinge Kul­tur­hus (hos Fol­kes) med ver­nis­sage på 1000 me­ter konst &hant­verk lör­da­gen den 29 sep­tem­ber.

In­vig­ning i Fly­geln kloc­kan 13 då vi ock­så har bok­släpp på vår ju­bi­le­ums­bok ”123 ut­ställ­ning­ar – Ad­jö Ful­lers­ta Bio Konst­hall/ God Dag Fly­geln”. Tid: 13.00. Plats: Fly­geln vid Ful­lers­ta gård.

Vård­ka­sar i ord och bild. Ver­nis­sage med fo­ton av Pa­trick Le Fèv­re som i fle­ra år do­ku­men­te­rat tän­dan­det av en vård­ka­se på Korp­ber­get i Vår­by gård.

Björn Öi­jer vi­sar ett bild­spel om vård­ka­sar­nas histo­ria. Ser­ve­ring av kaf­fe och te. Ar­ran­gör: Ex­po­se Gal­le­ry och Vår­by-fitt­ja hem­bygds­för­e­ning. Tid: 14.00 till 16.00. Plats: Ex­po­se för­e­nings­lo­kal Sol­ha­ga­vä­gen 20 (in­gång från går­den).

VÅRD­KA­SE. Se el­dig ver­nis­sage.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.