Så ska po­li­sen ska­pa lugn ef­ter skjut­ning­ar

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 - FLE­MINGS­BERG Text: Henrik Lindstedt | Foto: Claudio Britos

Ef­ter de se­nas­te vec­kor­nas skjut­ning­ar och at­tac­ker i Fle­mings­berg och Vi­sätt­ra har po­li­sen in­lett en sär­skild in­sats i om­rå­det. Men in­sat­sen i sig ska­par oro­lig­he­ter bland bo­en­de.

Ef­ter de se­nas­te vec­kor­nas våld­sam­he­ter har po­li­sen kal­lat in för­stärk­ning för att åter­få lug­net i Fle­mings­berg. Men in­sat­sen ska­par ock­så frik­tion mel­lan po­li­sen och bo­en­de. – Jag be­hand­lar ju dem som de be­hand­lar mig. Om de är dry­ga så är jag dryg till­ba­ka, sä­ger 16-åri­ga Yo­sef.

Det bör­ja­de med att en 15-årig kil­le sköts i ar­men i ko­lo­ni­om­rå­det vid Eb­ba Bååts väg i Fle­mings­berg den 11 sep­tem­ber. Tre da­gar se­na­re sköts fle­ra skott mitt på da­gen i när­he­ten av Sjödals­gym­na­si­et och en 15-årig kil­le från Hud­dinge skott­ska­da­des i be­net. Da­gen ef­ter ex­plo­de­ra­de en hand­gra­nat in­till ung­doms­går­den Pann­cen­tra­len i Vi­sätt­ra. Yt­ter­li­ga­re en hand­gra­nat hit­ta­des in­till.

Hän­del­ser­na har fått po­li­sen att kraft­sam­la. För­stärk­ning har kal­lats in från när­lig­gan­de po­lis­di­strikt och en sär­skild ut­red­nings­grupp ar­be­tar ef­ter te­o­rin att hän­del­ser­na häng­er ihop.

– Det finns tyd­li­ga in­di­ka­tio­ner på att den öpp­na drog­han­deln i Fle­mings­berg är en del av pro­ble­men. Det finns en kon­flikt mel­lan ung­do­mar som san­no­likt har att gö­ra med drog­han­deln, sä­ger Man­ne Jöns­son, po­lis­chef i Hud­dinge.

Nu ses blåa uni­for­mer pat­rul­le­ra och blå si­re­ner su­sa för­bi dag­li­gen.

– Jag får stress allt­så. De stop­par oss he­la ti­den för ingen­ting. De frå­gar om per­son­num­mer, vi­si­te­rar oss, sä­ger 16-åri­ga Yo­sef som sit­ter och tar det lugnt på den ny­an­lag­da konst­gräs­pla­nen in­nan id­rotts­lek­tio­nen.

– Jag be­hand­lar ju dem som de be­hand­lar mig. Om de är dry­ga så är jag dryg till­ba­ka.

Be­hö­ver fing­er­topps­käns­la

Fle­ra unga kil­lar vi pra­tar med tänker li­ka­dant. Många kän­ner sig ut­pe­ka­de av po­li­sen ef­ter att ha stop­pats och av­krävts id-kort. Un­der vec­kan fick även Hud­ding­e­di­rekts fo­to­graf sin bil ge­nom­sökt un­der en in­ter­vju i Vi­sätt­ra. Att kom­ma in med hård­hands­kar­na och at­ti­ty­den att det är de som be­stäm­mer kan ur­hol­ka ett re­dan lågt för­tro­en­de för po­li­sen, me­nar någ­ra bo­en­de.

– Var­för stop­pa­de du mig igår? frå­gar en 14-årig kil­le och går fram till Gustav Pers­son Al­tern, grupp­chef för Hud­dinge­po­li­sen.

– Jag vil­le kol­la vem du är och hur du mår, sva­rar han.

När po­li­sen har läm­nat plat­sen ytt­rar en 15-årig kil­le sin fru­stra­tion.

– Jag gil­lar in­te när de frå­gar vem jag är och vill ha mitt per­son­num­mer. De kom­mer ba­ra ringa mam­ma som kom­mer tvinga mig att kom­ma hem. De mås­te va­ra mer skö­na och de bor­de in­te kom­ma så många på en gång, sä­ger han.

För­ra hel­gen för­stör­des fle­ra föns­ter på ung­doms­går­den Ung­zon i Fle­mings­berg och en­ligt Hud­dinge­po­li­sen kas­ta­des se­dan sten mot po­li­sen.

– Ett bra be­mö­tan­de är så klart all­tid grundin­ställ­ning­en. Men om vi blir be­möt­ta an­norlun­da så mås­te vi age­ra an­norlun­da. Vi kom­mer ald­rig bac­ka för att nå­gon kas­tar sten, sä­ger Gustav Pers­son Al­tern.

Po­lis­che­fen Man­ne Jöns­son hål­ler med.

– Det är vik­tigt att fram­hål­la att när det finns de som skju­ter and­ra män­ni­skor, kas­tar hand­gra­na­ter i bo­stads­om­rå­den och sten i hu­vu­det på po­li­sen, då går det in­te att gö­ra an­nat än att akut åter­ta om­rå­det. De and­ra bo­en­de mås­te kän­na att det är de­ras om­rå­de.

Kän­ner sig ut­pe­ka­de …

Man­ne Jöns­son hop­pas på för­stå­el­se hos Fle­mings­bergs­bor­na.

– Vi har ing­en gläd­je av att kon­trol­le­ra de som in­te är inne i kri­mi­nel­la möns­ter. Men det kan va­ra så att de har vis­tats på en tid och en plats där vi vet att det fö­re­kom­mer så­dan verk­sam­het. Vi mås­te kun­na pra­ta med al­la för att be­dö­ma vil­ka de är och vil­ken si­tu­a­tion det är. Men vi får in­te sät­ta in tvångs­åt­gär­der mot vem som helst, sä­ger Man­ne Jöns­son och fort­sät­ter:.

– De all­ra fles­ta i om­rå­det är ju så klart in­te kri­mi­nel­la. De kan va­ra fö­re­bil­der och en god motvikt mot de kri­mi­nel­la. Men ty­värr syns de in­te ute på kväl­lar­na.

Po­li­sen gör ett up­pe­håll i pat­rul­le­ran­det och pra­tar med Fle­mings­bergs­bor som går ge­nom gu­la gång­en för­bi fot­bolls­pla­nen. En av dem räc­ker över en på­se med miss­tänkt nar­ko­ti­ka till Gustavs kol­le­ga Åsa Forsberg. Den ha­de le­gat slängd på mar­ken in­till. Ef­ter ett kort sam­tal fäl­ler Åsa ut ba­tong­en och sö­ker ige­nom lö­ven på mar­ken bakom bän­kar­na.

– Det är ock­så en för­del med att va­ra ute myc­ket i om­rå­det, man får myc­ket in­for­ma­tion och ibland hit­tar man sa­ker, sä­ger Gustav.

… men många väl­kom­nar po­li­sen

Det finns ock­så många som väl­kom­nar den öka­de po­lisnär­va­ron. Vi träf­far två kil­lar i 20-års­ål­dern som är upp­vux­na i om­rå­det och nu plug­gar på KTH i Fle­mings­berg. De hål­ler sig helst inne om kväl­lar­na.

– Jag går di­rekt från sko­lan hem. Jag vå­gar in­te läng­re pro­me­ne­ra ute på kväl­lar­na, sä­ger en av dem.

De kän­ner bå­da två att det har bli­vit vär­re på sisto­ne.

– Men det känns tryg­ga­re med myc­ket po­li­ser här. För­ut kän­des det som att de in­te gjor­de någon­ting, nu känns det som att de vet vad som hän­der.

BÄTT­RE FÖRR. ”Det var bätt­re för­ut. När det går om­kring po­li­ser här he­la ti­den tror mi­na för­äld­rar att det har hänt nå­got och då får in­te jag va­ra ute”, sä­ger en 15-årig kil­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.