SLUT PÅ ÖL

Nu rivs det anrika Spendrups­bryg­ge­ri­et i Vår­by. Vi tog en titt bakom bygg­stängs­len – och ett snack med någ­ra av dem som job­ba­de där.

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 - Text: Henrik Lindstedt | Foto: Claudio Britos

Ur sto­ra mas­sor av kros­sad be­tong stic­ker till­skrynk­la­de ar­me­rings­järn upp. Från en öpp­ning i en ra­se­rad fa­sad tit­tar två sto­ra tan­kar i rost­fritt stål fram. Det är det sista som finns kvar av den mång­hund­ra­å­ri­ga histo­ri­en av att bu­tel­je­ra vat­ten i Vår­by.

– Det klart det känns li­te sen­ti­men­talt. Det var ett fint bryg­ge­ri med si­na kop­par­pan­nor. Det var det sista bryg­ge­ri­et i lan­det som de bygg­de med kop­par­pan­nor, viss­te du det? frå­gar Ju­ha Hostik­ka.

Men histo­ri­en om Vår­bys vat­ten bör­ja­de långt in­nan Ju­ha var född. Gans­ka ex­akt 248 år in­nan hans fö­del­se.

Vatt­net som rin­ner ige­nom rull­stenså­sen och myn­nar ut i Mä­la­ren vid Vår­by har va­rit känd för sin yp­per­li­ga kva­li­tet i år­hund­ra­den. Men vatt­net blev mer vi­da känt då det på 1700-ta­let an­la­des en kung­lig häl­so­brunn vid käl­lan. Vatt­net an­togs ha he­lan­de kraf­ter och kun­de bo­ta allt från reu­ma­tism till ofrukt­sam­het.

I bör­jan av 1930-ta­let gjor­des det förs­ta för­sö­ket att pum­pa ut det po­pu­lä­ra Vår­by-vatt­net i stor ska­la när ak­tie­bo­la­get Wår­by häl­so­brunn star­ta­des. Fö­re­ta­get sål­de läsk och mi­ne­ral­vat­ten. På 40-ta­let sål­des fa­bri­ken till Kon­sum­tions­för­e­ning­en för att se­dan säl­jas vi­da­re till Koo­pe­ra­ti­va för­bun­det (KF) i bör­jan av 60-ta­let.

Nu bör­ja­de ölen flö­da från Vår­by. Fö­re­ta­get byt­te namn till Wår­by bryg­ge­ri­er och ett nytt bryg­ge­ri bygg­des. När det bör­ja­de byg­gas i slu­tet av 1950-ta­let var det det förs­ta nya öl­bryg­ge­ri som bygg­des i Sve­ri­ge se­dan 1880-ta­let.

Re­dan på 40-ta­let an­ställ­de vat­ten­fa­bri­ken 150 per­so­ner. När bryg­ge­ri­et kom på plats an­ställ­des fler. Två av dem var Ju­ha Hostik­kas för­äld­rar och så fort han gått ut sko­lan an­slöt även Ju­ha.

– Al­la som bod­de här runt om­kring Vår­by job­ba­de ju nå­gon gång på bryg­ge­ri­et. För­u­tom mi­na för­äld­rar har al­la mi­na sys­kon för­u­tom ett job­bat här.

På den ti­den het­te ölet Wår­by och sål­des som var bruk­ligt på den ti­den som lätt-, mel­lan- och starköl. Till­verk­ning­en av läsk och mi­ne­ral­vat­ten fort­sat­te dock.

Ju­ha bör­ja­de med myc­ket ma­nu­ellt ar­be­te. Han fick lyf­ta bac­kar, tvät­ta flas­kor och sat­te på eti­ket­ter med eti­kett­ma­ski­nen. Men snart bör­ja­de det gniss­la i ma­ski­ne­ri­et. 80-ta­lets kon­flik­ter mel­lan KF och

Al­la som bod­de här runt om­kring Vår­by job­ba­de ju nå­gon gång på bryg­ge­ri­et.

FILTRET. För att få ett klart öl fil­tre­rar man bort jäst och par­tik­lar. Det gjor­des här.

FAS 1. En­dast bryg­ge­ri­et rivs i en förs­ta fas. La­ger­lo­ka­ler­na le­ver kvar i ett par år.

44 ÅR. Ju­ha Hostik­ka har job­bat på om­rå­det se­dan det het­te Wår­by bryg­ge­ri­er och han är än­nu kvar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.