No­mi­ne­ra Rö­da lin­jens eldsjäl

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 - RÖ­DA LIN­JEN Rasmus Pa­na­gi­o­tis Co­lum­bus 070-680 67 50 rasmus.co­lum­[email protected]­rekt­press.se

Nu är det åter­i­gen dags: Vem ska bli 2018 års eldsjäl på rö­da lin­jen? Det be­stäm­mer du. Från och med i dag kan du no­mi­ne­ra den per­son som du tyc­ker gör om­rå­det bätt­re.

För­ra året var det Skär­holms­bon Åsa Karls­son, för­sko­le­pe­da­go­gen som kan 999 le­kar, och fri­tids­le­da­ren Mag­nus Nylund, ”Fitt­jas pap­pa”, som i sten­hård kon­kur­rens blev årets eldsjä­lar på rö­da lin­jen.

Ni av­gör!

Men vem ska vin­na den äro­fyll­da ti­teln i år? Det av­gör du. Från och med nu och fram till den 14 ok­to­ber kan du skic­ka in din no­mi­ne­ring här.

– Kän­ner man nå­gon i ens om­giv­ning som har på­ver­kat ens liv myc­ket, då är det mins­ta en kan gö­ra att no­mi­ne­ra den personen. Eldsjä­lar bru­kar in­te få den upp­skatt­ning de för­tjä­nar, det här ett bra till­fäl­le att lyf­ta dem, sä­ger Ata­kan Ka­ra, pro­jekt­le­da­re på Mitt127, som ar­ran­ge­rar täv­ling­en till­sam­mans med Skär­hol­men­di­rekt, Bot­kyr­ka­di­rekt och Hud­ding­e­di­rekt.

Reg­ler­na är enk­la: Al­la som bor el­ler på nå­got sätt är verk­sam­ma längs tun­nel­ba­nans rö­da lin­je, från Bredäng till Nors­borg, kan bli no­mi­ne­ra­de.

– Det här är pri­set för de som gör det där lil­la ex­tra. Som lä­ra­ren som stan­nar fem mi­nu­ter ef­ter sin ar­bets­tid för att pra­ta med en elev el­ler för att hjäl­pa dem med en läxa, sä­ger Ata­kan Ka­ra.

Sex kan­di­da­ter väljs ut

En ju­ry, be­stå­en­de av re­pre­sen­tan­ter från Mitt127, vå­ra tid­ning­ar samt ti­di­ga­re pris­ta­ga­re, kom­mer väl­ja ut sex kan­di­da­ter av de no­mi­ne­ra­de. De kom­mer att pre­sen­te­ras i tid­ning­en och på vå­ra webb­si­dor – och sen är det upp till dig att rös­ta på vem som för­tjä­nar pri­set bäst.

Ju­ryns och all­män­he­tens rös­ter kom­mer att av­gö­ra de två vin­nar­na, som pre­sen­te­ras i slu­tet av de­cem­ber.

Här kan du no­mi­ne­ra den per­son som du tyc­ker ska bli Årets eldsjäl på rö­da lin­jen 2018: Mitt127.se/aret­seldsjal-2018

FOTO: RASMUS PA­NA­GI­O­TIS CO­LUM­BUS

VAR MED! ”No­mi­ne­ra nå­gon som gör det lil­la ex­tra”, sä­ger Ata­kan Ka­ra, pro­jekt­le­da­re på Mitt127, som ar­ran­ge­rar täv­ling­en till­sam­mans med tid­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.