Se­gel­torp till tvåan ut­an plump

De har gått obe­seg­ra­de ge­nom 14 mat­cher och i snitt släppt in 0,6 mål per match. Se­gel­torps IF är mer än redo för kli­vet upp till di­vi­sion 2. I lör­dags säk­ra­de de se­rie­se­gern och avan­ce­mang­et.

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 - SE­GEL­TORP Henrik Lindstedt 076-200 92 98 [email protected]­rekt­press.se

Tolv seg­rar. Två oav­gjor­da. Noll för­lus­ter. 60 gjor­da mål och nio in­släpp­ta. Siff­ror­na ta­lar för sig själ­va. Se­gel­torps IF:S dam­lag har full­kom­ligt do­mi­ne­rat i di­vi­sion 3B den här sä­song­en.

I lör­dags stod det änt­li­gen klart: Se­gel­torps IF har vun­nit se­ri­en och är nu kla­ra för spel i di­vi­sion 2 näs­ta sä­song.

– Jag är oer­hört stolt över spe­lar­na och le­dar­na. De har job­bat sten­hårt. Det har va­rit en fan­tas­tisk re­sa hittills. Men den är in­te slut, sä­ger trä­na­ren Vik­tor Vil­helm­sen.

I sista mat­chen ställ­des la­get mot svår­spe­la­de Skarpnäck FF.

– Vi var väl­digt ner­vö­sa in­nan mat­chen så det var su­per­skönt när det väl släpp­te och må­len rann in ett ef­ter ett. Ef­ter någ­ra mål kun­de vi bör­ja slapp­na av, sä­ger den över­lyck­li­ga lag­kap­te­nen San­na Ny­gårds.

För ja, någ­ra mål blev det. Förs­ta halv­lek var ner­vös och tre­van­de, men la­get lyc­ka­des än­då pe­ta in två mål. I and­ra halv­lek bra­ka­de det dock loss. La­get spru­ta­de in he­la sju mål och tog till slut årets störs­ta se­ger med he­la 9–1.

Se­gern är ex­tra im­po­ne­ran­de med tan­ke på att Skarpnäck FF är ett av två lag som har lyc­kats sno po­äng av se­rie­seg­rar­na Se­gel­torp och det en­da lag som lyc­kats gö­ra fler än två mål på mål­vak­ten Gabri­el­la Örün i år.

Se­gern fi­ra­des med spru­tan­de cham­pagne och hop­pan­de dans och fes­ten spill­de se­na­re ut på stan.

Trä­nar brott­nings­fys

Trä­na­ren Vik­tor Vil­helm­sen är väl­digt stolt över la­gets sä­song.

– Vi har lett den här se­ri­en från förs­ta om­gång­en. Det är oer­hört bra.

La­get har haft som ut­ta­lat mål att va­ra star­kast i se­ri­en och det har de lyc­kats med tyc­ker han.

– Det är det ing­et snack om. Vi har en fysträ­na­re som kör brott­nings­fys med oss. Vi har va­rit star­kast de två se­nas­te sä­song­er­na. I år är vi ock­så bäst rent tek­niskt. Vi är snab­ba och vi har en men­tal styr­ka som ibland för­vå­nar mig. När mat­cher står och väger är vi sjukt star­ka.

Näs­ta sä­song spe­lar la­get i di­vi­sion 2 och det en­da mål som har satts upp än så länge är att in­te åka ner igen. Men på sikt vill de gå läng­re än så.

– Jag vill sä­ga att vi ska vin­na se­ri­en di­rekt. Men det är må­let på sikt.

Nu åter­står två mat­cher på sä­song­en. Men trots att Tor­pet slapp­nar in­te av ba­ra för att de är kla­ra se­rie­seg­ra­re.

– Själv­klart ger vi in­te upp nu. Vi är fort­fa­ran­de obe­seg­ra­de och så vill vi såklart hål­la det, sä­ger San­na Ny­gårds.

FOTO: SE­GEL­TORPS IF

BROTTARFYS. Se­gel­torp är star­kas­te la­get i se­ri­en med hjälp av brott­nings­trä­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.