Nu är det av­gö­ran­de att po­li­sen kla­rar ba­lan­sen

Södra Sidan Huddinge - - Hej Huddinge -

Just nu på­går en in­ten­siv po­lisin­sats i Fle­mings­berg och Vi­sätt­ra, ef­ter fle­ra skjut­ning­ar och at­tac­ker mot po­li­sen och fri­tids­går­dar­na i om­rå­det. Po­li­sen häng­er i cent­rum och i bo­stads­om­rå­de­na där ung­do­mar­na finns, för att ska­pa kon­takt och vi­sa när­va­ro. Bra! Att po­li­sen syns i ens om­rå­de, småpra­tar och he­jar, är på plats även när det in­te på­går nå­got brott, är nöd­vän­digt för att ska­pa det för­tro­en­de som krävs för att bo­en­de ska vän­da sig till dem när det fak­tiskt hän­der nå­got. Men me­to­den kan ock­så få mot­satt ef­fekt. ”Jag får stress allt­så. De stop­par oss he­la ti­den för ingen­ting. De frå­gar om per­son­num­mer, vi­si­te­rar oss”, sä­ger en 16-åring som Hud­ding­e­di­rekts re­por­ter träf­fa­de i Fle­mings­berg i vec­kan.

Po­li­sen mås­te ha verktyg för att gö­ra sitt jobb, och att få bort drog­han­deln och vål­det från Hud­dinge­bor­nas var­dag är en ab­so­lut nöd­vän­dig pri­o­ri­te­ring. Men det kräver ock­så fing­er­topps­käns­la av var­je en­skild po­lis.

Om man kän­ner sig miss­tänk­lig­gjord på grund av sitt ut­se­en­de, sitt sätt att klä sig el­ler för att man tug­gar i sitt cent­rum på kväl­len – då är ris­ken stor att man vän­der ryg­gen mot sam­häl­let istäl­let.

Och det bör va­ra pre­cis tvärt emot vad po­li­sen vill upp­nå.

Hur hit­tar man ba­lan­sen när po­li­sen å ena si­dan mås­te kart­läg­ga de ne­ga­ti­va kraf­ter­na i om­rå­det, å and­ra si­dan ris­ke­rar att ska­pa en klyf­ta till ung­do­mar­na ge­nom just det ar­be­tet? Vad tror du? Hör av dig till oss och be­rät­ta!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.