Brand­för­sva­ret sat­sar mot brän­der

Södra Sidan Huddinge - - Nyheter -

I bör­jan av som­ma­ren brann ett rad­hus på Moss­vä­gen i Ful­lers­ta ner till mar­ken. Det var in­te förs­ta gång­en läng­an drab­ba­des av brand. I hel­gen brann det i en rad­hus­länga i Sö­der­täl­je.

Nu ska Sö­der­törns brand­för­svars­för­bund ge­nom­fö­ra en in­ven­te­ring av brand­skyd­det i rad­hu­sen på Sö­der­törn, rap­por­te­rar SVT. Ge­ne­rellt har rad­hus ett un­der­må­ligt brand­skydd, vil­ket gör att brand snabbt kan spri­da sig.

– Ser vi att det är för då­li­ga rad­hus el­ler kon­struk­tio­ner så kan vi då gö­ra en till­syn och krä­va vis­sa åt­gär­der, sä­ger Bo Björ­klund.

SÄ­KER­HET. Da­gen ef­ter bran­den i Ful­lers­ta job­ba­de brand­män för att se till att den in­te kun­de blos­sa upp igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.