Kri­mi­nel­la ny­li­gen släpp­ta ur fäng­el­se

De öka­de oro­lig­he­ter­na i Fle­mings­berg kan be­ro på att cen­tra­la fi­gu­rer in­om Fle­mings­bergs kri­mi­nel­la liv ny­li­gen har släppts ur fäng­el­se. Det tror po­lis­che­fen Man­ne Jöns­son.

Södra Sidan Huddinge - - Nyheter - FLE­MINGS­BERG

Re­dan i som­ras sat­te Hud­dinge­po­li­sen in ex­tra re­sur­ser i Fle­mings­berg ef­ter att bo­en­de i om­rå­det vitt­nat om en ök­ning av den öpp­na drog­han­deln. Även då ha­de pi­stol­skott av­los­sats och po­li­sen rap­por­te­ra­de om stenkastning mot sin per­so­nal.

– Vi ser att det finns kopp­ling­ar till vis­sa gröv­re kri­mi­nel­la som har av­tjä­nat ett fäng­el­se­straff och ny­li­gen kom­mit ut. Då har pro­ble­men till­ta­git. Det här är per­so­ner som har en ton­gi­van­de plats i sam­häl­let i Fle­mings­berg och som står hög­re upp i or­ga­ni­sa­tio­nen. Män­ni­skor i 25-30-års­ål­dern, sä­ger Man­ne Jöns­son, om­rå­des­chef på Hud­dinge­po­li­sen.

När man ham­nar i fäng­el­se är det in­te ovan­ligt att man sko­las till att bli än­nu mer kri­mi­nell, med nytt kon­takt­nät. De som väl­jer att fort­sät­ta det kri­mi­nel­la li­vet ef­ter fäng­el­se­straf­fet mås­te of­ta bli än­nu våld­sam­ma­re för att åter­ta sin plats i den kri­mi­nel­la struk­tu­ren.

En­ligt po­li­sen finns det ett an­tal ton­gi­van­de in­di­vi­der i 20–25-års­ål­dern som är cen­tra­la i drog­han­deln i om­rå­det. Runt dem sam­las yng­re per­so­ner mel­lan 15 och 20 år. Men barn så unga som 10 år har ibland på­träf­fats age­ra spring­poj­kar.

Be­hö­ver kon­troll på lä­get

Po­li­sen när­mas­te mål är att så fort som möj­ligt få kon­troll på lä­get så att inga fler våld­sam­ma in­ci­den­ter in­träf­far. Se­dan är må­let att över­gå till ett mer lång­sik­tigt ar­be­te.

– Vi vill att de vux­na och de go­da kraf­ter­na ska ta till­ba­ka sitt om­rå­de. Vi vill till ex­em­pel få in natt­vand­ra­re och öka vux­en­när­va­ro så att vi kan dra ner det po­li­siä­ra och kon­trol­le­ran­de ar­be­tet.

Po­li­sen sam­ver­kar ock­så tätt med so­ci­al­tjäns­ten och sko­lan. Ett sam­ar­be­te som Man­ne Jöns­son tyc­ker fun­ge­rar väl. I ons­dags hölls ett in­for­ma­tions­mö­te för för­äld­rar och and­ra vux­na i om­rå­det för att för­sö­ka få igång natt­vand­ring i om­rå­det. Bå­de po­li­sen och kom­mu­nen var på plats.

Det här är per­so­ner som har en ton­gi­van­de plats i sam­häl­let i Fle­mings­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.