LÖR­DAG 29 SEP­TEM­BER

Södra Sidan Huddinge - - Huddingedirekt -

f Odys­seus på språng Med Te­a­ter Sláva och gäs­ter. En 4,2 mil lång te­a­ter­fö­re­ställ­ning. Från Jär­na till Hud­dinge spe­las he­la det klas­sis­ka även­ty­ret Odys­sé­en upp. Skå­de­spe­la­re och and­ra lö­pa­re rör sig i ge­men­sam puls av sång­er, ryt­mer och takt­läs­ning. Publi­ken kan väl­ja att del­ta som lö­pa­re, föl­ja skå­de­spe­let på li­ve-stream i mo­bi­len el­ler på Ton­sa­len, där Pe­ne­lo­pe vän­tar. Man kan ock­så fär­das med kol­lek­tiv­tra­fik, bil el­ler cy­kel till ”öar­na” på al­ter­na­ti­va vägar. Fri en­tré till ”öar” och Ton­sa­len un­der da­gen. f Tid: 10.00 till 21.00 f Plats: Start i Sal­tå kvarn, Jär­na, av­slu­tas i Ton­sa­len

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.