Fjärr­vär­me – rygg­rad i cir­ku­lär ener­gi­e­ko­no­mi

Södra Sidan Huddinge - - Huddingedirekt -

På en var­dag­lig ni­vå finns många be­slut att fat­ta och val vi kan gö­ra för att bi­dra till ett mer håll­bart cir­ku­lärt sam­häl­le; allt från att mins­ka sin kött­kon­sum­tion till att hy­ra, lå­na el­ler de­la tjäns­ter. Vi kan även bi­dra ge­nom att se över vå­ra möj­lig­he­ter att väl­ja el- och upp­värm­nings­al­ter­na­tiv som mins­kar mil­jöpå­ver­kan. Att väl­ja fjärr­vär­me be­ty­der att väl­ja en grön och kli­mats­mart upp­värm­ning, med krets­lopp­stän­kan­de på kö­pet. Idag kom­mer vär­men från Sö­der­törns Fjärr­vär­me från 99,4% åter­vun­na el­ler för­ny­ba­ra bräns­len.

Bonus vid vär­me­pro­duk­tion

Vid si­dan av vär­me och varm­vat­ten får vi, i fle­ra pro­duk­tions­an­lägg­ning­ar, även ut el som kom­ple­ment till fjärr­vär­men vid så kal­lad kraft­vär­me­pro­duk­tion. Av den he­ta över­skotts­ång­an vid el­pro­duk­tio­nen får vi dess­utom ut än­nu mer fjärr­vär­me ”på kö­pet”.

Ut­veck­lings­ar­be­te

Ar­be­tet på­går stän­digt med att bi­dra till ett fos­sil­fritt sam­häl­le så väl som en häl­so­sam cir­ku­lär eko­no­mi; bå­de in­om de eg­na fjärr­vär­me­le­den och i sam­ar­be­te med and­ra in­tres­sen­ter. Ur per­spek­ti­vet att vil­ja va­ra med och ta eget an­svar i sam­hälls­byg­gan­det, blir där­för fjärr­vär­me ett bra val ur ett lång­sik­tigt sam­häll­s­per­spek­tiv.

Fjärr­vär­men tar till va­ra på sam­häl­lets av­fall och spill­vär­me och om­vand­lar det till grön vär­me och el.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.