Bild­spe­ci­al: Norr­sken

På fle­ra plat­ser i Stock­holm fär­ga­des him­len spra­kan­de grön av det vack­ra norr­ske­net i bör­jan av vec­kan. Fle­ra söd­ra si­dan-bor var snab­ba med ka­me­ran och fång­a­de det ovan­li­ga fe­no­me­net på bild.

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 - SÖD­RA SI­DAN An­na Sjögren, Hanna Thå­ström, Rasmus Pa­na­gi­o­tis Co­lum­bus

Hud­dinge­bon Jim­my Til­jan­der var ute i Göm­ma­re­sko­gen med sin drö­na­re när han läs­te om norr­ske­net i en grupp på Fa­ce­book. Då stod han bakom ett berg som skym­de det mesta av him­len, men snart såg han ske­net ge­nom drö­na­rens ka­me­ra på mo­bil­skär­men.

– Det blev snab­ba ryck, jag hann pre­cis få upp drö­na­ren och ta bil­der­na. En li­ten stund täck­te det hal­va him­len, be­rät­tar han.

Det är in­te förs­ta gång­en Jim­my Til­jan­der ser norr­sken över Stock­holm. För­ra året syn­tes det ock­så, men be­tyd­ligt sva­ga­re, be­rät­tar han.

– Det finns en Fa­ce­book­grupp som he­ter Norr­sken där folk tip­sar när det är bra för­hål­lan­den. Sen är det ba­ra att ha tå­la­mod och att klä sig varmt, tip­sar Jim­my Til­jan­der.

Or­sa­kas av sol­storm

Me­dan många stock­hol­ma­re över­ras­ka­des av norr­ske­net var Hans Bengts­son på SMHI för­be­redd. Den geo­mag­ne­tis­ka stor­men i so­len var för­ut­sagd, be­rät­tar han.

– Det är all­tid so­len som är bo­ven i dra­mat. Det är hål i so­len som gör att lad­da­de par­tik­lar ström­mar ut. När de kol­li­de­rar med par­tik­lar i jor­dens at­mo­sfär ef­ter någ­ra dygn ser vi det här geo­mag- ne­tis­ka fe­no­me­net, sä­ger han.

Norr­ske­net är van­li­gast i de nor­ra de­lar­na av lan­det, vi som bor i de söd­ra lands­de­lar­na får upp­le­va fe­no­me­net me­ra säl­lan. Sär­skilt nu när so­len är in­ne i en lugn pe­ri­od av sin el­va­årscy­kel, för­kla­rar Hans Bengts­son.

För att maxa chan­sen att få se norr­ske­net ska man helst be­fin­na sig ut­an­för stan, med en öp­pen ho­ri­sont och dit så li­te av sta­dens ljus som möj­ligt når. Och störst chans är det för nor­rorts­bor­na, som kan blic­ka norrut ut­an att lju­set från sta­den stör.

– Lju­set från sta­den gör att him­len blir för ljus. Och of­ta syns norr­ske­net nä­ra ho­ri­son­ten. I en stor­stad är det of­ta hus i vägen, sä­ger Hans Bengts­son.

FOTO: HEN­RIK DA­NI­ELS­SON

MAGISKT. Tul­linge­bon Hen­rik Da­ni­els­son fo­ta­de norr­ske­net från en väg­kant i Sa­lem.

FOTO: MICHEL BERGQUIST

TULLINGE. Michel Ber­gqvist fång­a­de det vack­ra norr­ske­net i Tullinge.

FOTO: JIM­MY L TIL­JAN­DER

NORR­SKEN ÖVER STOCK­HOLM. Det upp­lys­ta om­rå­det är Kung­ens kur­va.

GÖMMAREN. I bil­dens ned­re hög­ra hörn syns sjön Gömmaren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.