Vård­cen­tral an­mäls

Hud­dinge vård­cen­tral har bli­vit Ivo-an­mäl­da ef­ter att en tyg­bit i en 11årig poj­kes sår mis­sats vid fle­ra kol­lar. Sam­ma vård­cen­tral har kri­ti­se­rats hårt un­der året för långa vän­te­ti­der, men nu kan pro­ble­men va­ra på väg att lö­sas.

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 - HUD­DINGE Hen­rik Lindstedt 076-200 92 98 hen­rik.lindstedt@di­rekt­press.se

Det var i au­gusti som en 11årig poj­ke från Hud­dinge ram­la­de med sin cy­kel i Örnsköldsvik, en olyc­ka som kräv­de fy­ra stygn. Ef­tersom så­ret väts­ka­de och gjor­de ont un­der­sök­tes det igen två vec­kor ef­ter olyc­kan. Strax där­ef­ter togs styg­nen bort på Hud­dinge vård­cen­tral.

Ef­tersom så­ret in­te läk­te åter­kom fa­mil­jen en and­ra gång. Då upp­täck­tes trå­dar i så­ret som ploc­ka­des bort. Men så­ret väg­ra­de fort­fa­ran­de lä­ka. Ef­ter to­talt sju be­sök på sjuk­hu­set och Hud­dinge vård­cen­tral görs slut­li­gen upp­täck­ten: En bit av 11-åring­ens shorts satt fast cir­ka två cen­ti­me­ter in i så­ret.

Poj­kens fa­milj har an­mält hän­del­sen till in­spek­tio­nen för vård och om­sorg, IVO.

Hud­dinge vård­cen­tral har un­der året fått myc­ket kri­tik

för de långa vän­te­ti­der­na. I april dis­ku­te­ra­des äm­net fli­tigt i en lo­kal grupp på Fa­ce­book.

”Jag kom in­te alls fram på te­le­fon i mån­dags och när jag kom fram i tis­dags så sa de att det var full­bo­kat fram till slu­tet av maj och att ing­et nytt sche­ma fanns”, skrev en av dem.

På bätt­rings­väg

I en de­battar­ti­kel i HuddingeDirekt skrev Li­be­ra­ler­na i Hud­dinge att de an­ser att Hud­dinge vård­cen­tral in­te upp­fyl­ler kra­vet på snabb kon­takt. Ma­lin Da­ni­els­son, kom­mu­nal­råd och Jes­si­ca Erics­son (L), vice ord­fö­ran­de i lands­ting­et sjuk­vårds­ut­skott

sö­der: ”Om de in­te kan lyc­kas med sitt upp­drag bör vi po­li­ti­ker age­ra på sam­ma sätt som när pri­va­ta vård­gi­va­re miss­skö­ter sig grovt och se över om det finns nå­gon an­nan som kan gö­ra ett bätt­re jobb.”

Men vård­cen­tra­len har bör­jat få ord­ning på pro­ble­men, sä­ger Je­a­net­te Skantz­holm­berg, verk­sam­hets­chef på vård­cen­tra­len.

– I vå­ras ha­de vi säm­re med te­le­fon­till­gäng­lig­het. Det be­rod­de bland an­nat på sjuk­skö­ters­kebrist, sä­ger hon.

Se­dan dess har vård­cen­tra­len an­ställt fler sjuk­skö­ters­kor och sett till att de be­man­nar te­le­fo­ner­na på mor­go­nen.

Ovan­ligt myc­ket kri­tik

Vård­cen­tra­len job­bar dock fort­fa­ran­de med att få in fler di­strikts­lä­ka­re för att ha full be­man­ning.

– Som på al­la and­ra håll i vår­den har vi ibland pro­blem att re­kry­te­ra per­so­nal, sä­ger Skantz-holm­berg.

De se­nas­te för­bätt­ring­ar­na har fått Li­be­ra­ler­na att vän­da i frå­gan.

– Det är ovan­ligt att en vård­cen­tral får så myc­ket kri­tik. I det lä­get an­såg vi att vi var tvung­na gå ut of­fent­ligt och vi­sa att vi tar män­ni­skors oro på all­var. Men det är ba­ra kul att vi ha­de fel om hur det fun­kar nu och de fak­tiskt har kom­mit läng­re i för­bätt­rings­pro­ces­sen än vi trod­de, sä­ger Jes­si­ca Erics­son, som ef­ter Li­be­ra­ler­nas de­battar­ti­kel har be­sökt vård­cen­tra­len.

Hon lo­var sam­ti­digt att föl­ja upp ar­be­tet så att ut­veck­ling­en fort­sät­ter i rätt rikt­ning.

FOTO: MOSTP­HO­TOS

FLER SKÖTERSKOR. Hud­dinge vård­cen­tral har för­bätt­rat si­na te­le­fon­kö­ti­der med fler sjuk­skö­ters­kor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.