17-åring häk­tad för grovt va­pen­brott i Vår­by

Södra Sidan Huddinge - - Huddinge -

En 17-årig kil­le från Vår­by gård sit­ter se­dan i söndags häk­tad ef­ter att polisen hittat två skar­plad­da­de pi­sto­ler och 700 gram can­na­bis i hans hem. I fre­dags greps han och i se­dan i söndags är han häk­tad på san­no­li­ka skäl mis­s­tänkt för grovt va­pen­brott och nar­ko­ti­kabrott av nor­mal­gra­den.

– Polisen var i om­rå­det och pat­rul­le­ra­de och gjor­de en ru­tin­kon­troll av den här 17-åring­en ef­tersom de miss­tänk­te nar­ko­ti­kabrott. Det för­an­led­de en hus­rann­sa­kan som gjor­de att de an­träf­fa­de 700 gram can­na­bis och två skar­plad­da­de pi­sto­ler, sä­ger An­na Stråth, kam­mar­å­kla­ga­re.

Polisen ut­re­der va­pen­brot­tet som grovt bland an­nat ef­tersom pi­sto­ler­na var skar­plad­da­de och att de på­träf­fa­des till­sam­mans med nar­ko­ti­ka.

Om grovt va­pen­brott kan be­vi­sas le­der det nor­malt till minst två års fäng­el­se. Men ef­tersom per­so­nen i frå­ga är min­derå­rig är det tro­ligt att det i stäl­let blir slu­ten ung­doms­vård el­ler åt­minsto­ne ett re­du­ce­rat fäng­el­se­straff.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.