Pa­sca­li­dou: Dags för makt­ha­var­na att lyss­na på oss

Hon har skri­vit om or­tens mam­mor – bju­der in till sam­tal i Skärholmen I sin nya bok lyf­ter hon för­or­tens mam­mor. Mam­mor­na som för­lo­rat si­na barn i skjut­ning­ar, men trots det fort­sät­ter käm­pa. Näs­ta mån­dag kom­mer Alex­an­dra Pa­sca­li­dou till Skärholmen. ”Nu ä

Södra Sidan Huddinge - - Södra Sidan - SKÄRHOLMEN Rasmus Pa­na­gi­o­tis Co­lum­bus

2017 sköts 43 per­so­ner ihjäl i Sve­ri­ge. Alex­an­dra Pa­sca­li­dou sä­ger att hon följ­de ny­hets­rap­por­te­ring­en om det död­li­ga vål­det med väx­an­de ir­ri­ta­tion.

– Det var all­tid sam­ma män­ni­skor som kom till tals. Polisen, kri­mi­no­lo­ger, pat­ri­ar­ker. All­tid män. Och det var så tyd­ligt att in­dig­na­tio­nen ute­blev. Ha­de det hänt i ett an­nat om­rå­de tror jag fak­tiskt att man i ett ti­di­ga­re sta­di­um gått in med en kri­seller ha­ve­ri­kom­mis­sion och gjort nå­got, sä­ger hon.

Vil­le gö­ra do­ku­men­tär

Först tänk­te hon gö­ra en do­ku­men­tär, men fick ing­et ge­hör för idén.

– Då tänk­te jag äh, jag skri­ver en bok istäl­let.

Re­sul­ta­tet blev boken Mam­mor­na.

I den får 20 mam­mor från det som ibland kal­las or­ten, ibland ut­sat­ta el­ler sär­skilt ut­sat­ta om­rå­den kom­ma till tals. För­u­tom dem som för­lo­rat si­na barn i det död­li­ga vål­det, som Ma­rit­ha O’gil­vie Fred­riks­son och Car­ro Si­ni­sa­lo, finns här ak­ti­vist­mam­man Na­bi­la Ab­dul Fat­tah från Sät­ra, natt­vand­ra­ren Fat­ma Ipek från Fitt­ja, so­ci­al­ar­be­ta­ren Mant­ha Mug­hal Ka­sa­gi­an­ni från Vår­berg.

– Mö­te­na var helt fan­tas­tis­ka, jag har ald­rig känt mig så stärkt som ef­ter att ha träf­fat de här möd­rar­na. De sit­ter på så myc­ket hopp, am­bi­tio­ner och kraft, som ald­rig vär­de­sätts. Och de sit­ter på lös­ning­en på väl­digt många pro­blem, sä­ger Alex­an­dra Pa­sca­li­dou.

Vad för lös­ning­ar?

– Mas­sor – man mås­te lä­sa boken! Men en bu­sen­kel sak – be­hö­ri­ga lä­ra­re i al­la för­orts­sko­lor. Jag minns själv hur det var där jag väx­te upp, för­äld­rar som in­te kan svens­ka, in­te vet vad en ek­va­tion är, som in­te har böc­ker hem­ma. Att jag kun­de bli för­fat­ta­re var tack va­re mi­na lä­ra­re och bib­li­o­te­ket som jag all­tid gick till.

Sym­tom på stör­re pro­blem

Det död­li­ga vål­det är ba­ra ett sym­tom på stör­re pro­blem som mås­te lö­sas, sä­ger Pa­sca­li­dou.

– Vi har sti­gan­de so­ci­a­la orätt­vi­sor, klass­klyf­tor som väx­er, et­nisk och so­ci­al seg­re­ga­tion och ett ut­an­för­skap som väx­er. Man be­hö­ver in­te va­ra en Eins­te­in el­ler kri­mi­no­log för att fat­ta att den hopp­lös­he­ten fö­der våld.

På mån­dag hålls ett sam­tal kring boken i Skärholmen med Alex­an­dra Pa­sca­li­dou och fle­ra av mam­mor­na som är med i boken.

– Jag hop­pas att det här kom­mer bli bör­jan på nå­got nytt. Det är en chans för al­la som bor i om­rå­det att få hopp och bli stärk­ta. Tro på att för­änd­ring är möj­lig. För nu är det vår tur att for­mu­le­ra vad vi vill – och dags för makt­ha­var­na att lyss­na.

LYF­TER MAM­MOR­NA. ”Jag val­de att in­ter­vjua de rös­ter jag sak­na­de. Mam­mor­na, som är de all­ra hår­dast drab­ba­de, de som har gett liv till si­na barn, men se­dan för­lo­rat dem, de som käm­par all­ra hår­dast”, sä­ger Alex­an­dra Pa­sca­li­dou.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.