Di­rekt­press gör sats­ning – vill bry­ta seg­re­ga­tion

Va­let är över. Men al­la de sto­ra frå­gor­na om hur vi ska bry­ta seg­re­ga­tio­nen och få en mer sam­man­hål­len stad kvar­står. Tid­nings­ked­jan Di­rekt­press har nu en­ga­ge­rat Hud­ding­e­di­rekts chefre­dak­tör Pet­ter Beck­man för att dri­va pro­jek­tet #Ett­stock­holm, med må­let

Södra Sidan Huddinge - - Södra Sidan - STORSTOCKHOLM Re­dak­tio­nen

– Vår lo­kal­tid­nings­ked­ja och vår ny­hets­webb når i prin­cip al­la de­lar av stan. Vi tror att det går att an­vän­da den räck- vid­den för att i hög­re grad än i dag kny­ta ihop oli­ka de­lar av Storstockholm och gö­ra det lät­ta­re för folk att mö­tas över grän­ser­na, sä­ger Pet­ter Beck­man.

Vad be­ty­der det kon­kret?

– Vi kom­mer att job­ba med ar­ti­kel­se­ri­er där vi för­sö­ker hit­ta nya sätt att tack­la de verk­ligt svå­ra frå­gor­na: he­la den här dis­kus­sio­nen som hand­lar om pa­ral­lell­sam­häl­len, gäng­kri­mi­na­li­tet, dis­kri­mi­ne­ring, ra­sism, he­derskul­tur, isla­mi­se­ring och isla­mo­fo­bi mås­te kun­na fö­ras på ett sätt som in­te ökar mot­sätt­ning­ar­na yt­ter­li­ga­re.

Sats­ning­en #Ett­stock­holm kom­mer ock­så att job­ba med fy­sis­ka mö­ten, dis­kus­sions­kväl­lar, och lä­sar­pa­ne­ler, gär­na i sam­ar­be­te med oli­ka grup­per och för­e­ning­ar in­om ci­vil­sam­häl­let för att ut­fors­ka om det går att hit­ta bätt­re sätt att mö­tas och sam­ta­la och mot­ver­ka den so­ci­a­la splitt­ring­en.

När star­tar ni?

– Jag har pre­cis fått upp­dra­get och kom­mer att an­vän­da de när­mas­te må­na­der­na till att byg­ga upp pro­jek­tet. Al­la som är in­tres­se­ra­de av att sam­ar­be­ta är väl­kom­na att hö­ra av sig, sä­ger Pet­ter Beck­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.