SÅ HÄR LAD­DAR OP­PO­SI­TIO­NEN – HUDDINGES NYA LED­NING SPIKAD

Nu är det klart – Hud­dinge ska fort­sät­ta sty­ras av en mo­de­rat­ledd ko­a­li­tion, med S, V, MP och SD i op­po­si­tion.

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 - HUD­DINGE Henrik Lindstedt

Se­dan va­let har Huddinges störs­ta par­ti So­ci­al­de­mo­kra­ter­na stång­ats för att få till ett block­ö­ver­skri­dan­de sty­re. Men i mån­dags val­des Da­ni­el Dron­jak (M) åter­i­gen till kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de i Hud­dinge och fy­ra år till vän­tar nu med en mo­de­rat­ledd ko­a­li­tion med al­li­ans­par­ti­er­na, Hud­dinge­par­ti­et och Drev­vi­ken­par­ti­et.

Än så länge har ko­a­li­tio­nen ing­et po­li­tiskt pro­gram att pre­sen­te­ra. Men op­po­si­tio­nen har re­dan bör­jat mo­bi­li­se­ra.

– I ett lä­ge där väl­jar­na in­te gett nå­got block ma­jo­ri­tet och SD stärkt sin våg­mäs­tar­roll så ha­de det va­rit na­tur­ligt att för­sö­ka bil­da ett block­ö­ver­skri­dan­de sty­re. Nu går vi i op­po­si­tion, men vi hål­ler dör­ren öp­pen för ett block­ö­ver­skri­dan­de sam­ar­be­te, sä­ger Sa­ra He­el­ge Vik­mång (S), grupple­da­re.

– SD går fram med två man­dat i full­mäk­ti­ge och Jim­mie Åkes­son har va­rit tyd­lig att SD ska krä­va po­li­tiskt in­fly­tan­de. Jag har svårt att se att de ska sit­ta i fy­ra år och in­te vil­ja ha in­fly­tan­de i po­li­ti­ken.

Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na i Hud­dinge sä­ger myc­ket rik­tigt att de tän­ker bli mer ak­ti­va som op­po­si­tions­par­ti.

– Vi kan in­te sam­man­flä­tas med ko­a­li­tio­nen allt­för in­timt. Vi har en skar­pa­re syn på brotts­lig­het. Vi vill ha be­tyd­ligt hår­da­re sats­ning­ar och hår­da­re tag, sä­ger Ar­nold Bo­st­röm (SD).

Tror på eko­no­min

Det­ta ska par­ti­et vi­sa ge­nom att skri­va fler eg­na mo­tio­ner och för­slag, ut­veck­lar Bo­st­röm. Men sam­ti­digt kom­mer de fort­sät­ta att stöt­ta de för­slag som de tyc­ker är bra för Hud­dinge. Till ex­em­pel tror par­ti­et på ko­a­li­tio­nens eko­no­mis­ka po­li­tik.

Men Da­ni­el Dron­jak me­nar att SD in­te kom­mer få mer in­fly­tan­de.

–Det är i li­ka hög grad So­ci­al­de­mo­kra­ter­na, Mil­jö­par­ti­et och Väns­ter­par­ti­et som har våg­mäs­tar­roll. Det är så det har sett ut un­der den se­nas­te man­dat­pe­ri­o­den, att oli­ka kon­stel­la­tio­ner har stöt- tat oli­ka för­slag.

Mil­jö­par­ti­et lo­var att va­ra par­ti­et som ”syn­lig­gö­ra bak­si­dan av de be­slut som fat­tas som ko­a­li­tio­nen själv in­te vill att väl­ja­ren ska se”.

– Ko­a­li­tio­nen lo­var mind­re barn­grup­per i för­sko­lan sam­ti­digt som de fak­tis­ka be­slu­ten pe­kar åt ett an­nat håll – det är vår upp­gift att sy­na bluf­fen, sä­ger An­ders Lön­roth (MP), ny grupple­da­re.

In­te för­vå­nad

Väns­ter­par­ti­et var det en­da röd­grö­na par­ti­et som gick fram­åt i va­let och var näst ef­ter SD det par­ti som väx­te mest. Grupple­da­ren Nujin Alaca­bek (V) är där­för be­svi­ken över att par­ti­et in­te får in­fly­tan­de, men in­te sär­skilt för­vå­nad. Nu är hon in­ställd på att att fort­sät­ta som op­po­si­tions­par­ti.

– Vi kom­mer att fort­sät­ta dri­va de frå­gor vi gick till val på, som fler bil­li­ga hy­res­rät­ter i kom­mu­nen, mer per­so­nal och bätt­re ar­bets­vill­kor i för­sko­lan, sko­lan och äldre­omsor­gen. Vi kom­mer att job­ba för en mer in­klu­de­ran­de och lyss­nan­de kom­mun fri från dis­kri­mi­ne­ring, ra­sism och seg­re­ga­tion.

TYC­KER OLI­KA. Överst till väns­ter till ne­derst till hö­ger: Sa­ra He­el­ge Vik­mång (S), Nujin Alaca­bek (V), Ar­nold Bo­st­röm (SD) och An­ders Lön­roth (MP).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.