Hud­dinge in fla­mes: en skrö­na

En ihär­dig li­ten ny­hets­ar­ti­kel har cir­ku­le­rat på nä­tet se­dan i vå­ras. Hud­dinge ska en­ligt ar­ti­keln ha in­ve­ste­rat nä­ra tre mil­jo­ner i en ny log­ga i regn­bågs­fär­ger och eld­flam­mor. Hud­ding­edi­rekt har ta­git re­da på san­ning­en.

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 - HUD­DINGE Henrik Lindstedt

På en grund av eld­flam­mor pop­par den tra­di­tio­nel­la Hud­ding­e­log­gan med vård­ka­sen ut i 3D. Ovan­för står det "Hud­dinge kom­mun" i regn­bå­gens al­la fär­ger. En­ligt skämt­saj­ten Ku­ri­o­sa­ku­ri­ren ska det­ta va­ra Huddinges nya log­ga som ta­gits fram för 2,7 mil­jo­ner kro­nor.

Ar­ti­keln har cir­ku­le­rat i so­ci­a­la me­di­er se­dan i vå­ras. Se­nast i tis­dags posta­des den i en lo­kal grupp på Fa­ce­book. Vis­sa tar ar­ti­keln som ett skämt, me­dan and­ra ver­kar tro att den är på all­var. Där­för har Hud­ding­edi­rekt valt att en gång för al­la gå till bot­ten med san­nings­hal­ten i det­ta.

Har Hud­dinge bytt log­ga för 2,7 mil­jo­ner kro­nor?

– Nej. Hud­dinge tog fram en ny gra­fisk pro­fil för un­ge­fär två år se­dan och i det in­går be­tyd­ligt mer än ba­ra en för­änd­rad lo­go­typ. Den gam­la lo­go­ty­pen gick knappt att an­vän­da i tryck och fun­ka­de in­te alls di­gi­talt. Att an­pas­sa den kos­ta­de un­ge­fär 250 000–300 000, sä­ger Ro­ger Höglund, IT-, di­gi­ta­li­se­ring­s­och kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tör på Hud­dinge kom­mun.

To­talt kos­ta­de den nya gra­fis­ka pro­fi­len runt 1,5 mil­jo­ner, en­ligt Ro­ger Höglund. Kom­mu­nen tog fram nya mal­lar för tryck­sa­ker, till­gäng­lig­hets­an­pas­sa­de sin kom­mu­ni­ka­tion och gjor­de den en­het­lig.

– Det spa­rar vi ock­så peng­ar på ef­tersom det in­te var­je gång mås­te sit­ta en per­son och väl­ja typ­snitt och bil­der och så vi­da­re.

Ku­ri­o­sa­ku­ri­ren häv­dar ock­så i sin ar­ti­kel att Hud­dinge ska by­ta slo­gan till "Wel­come to the Hudd all ya' kid child­ren". Det stäm­mer in­te hel­ler.

Den gam­la lo­go­ty­pen gick knappt att an­vän­da i tryck och fun­ka­de in­te alls di­gi­talt.

FO­TO: SKÄRMDUMP FRÅN KU­RI­O­SA­KU­RI­REN.SE/MONTAGE

FALSKT. Hud­dinge kom­mun har in­te bytt log­ga till en med regn­bågs­fär­ger. Bil­den är ett montage.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.