Sam­ta­let om boken Mammorna

Södra Sidan Huddinge - - Nyheter -

Sam­ta­let om Alex­an­dra Pa­sca­li­dous bok Mammorna hölls i Rö­da kor­sets folk­hög­sko­la i mån­dags.

Med­ver­kan­de var Alex­an­dra Pa­sca­li­dou och mammorna Car­ro Si­ni­sa­lo, Ma­rit­ha O’gil­vie Fred­riks­son, Na­bi­la Ab­dul Fat­tah och Mant­ha Mug­hal Ka­sa­gi­an­ni, som al­la är med i boken.

Du kan se de­lar av sam­ta­let på vår Fa­ce­book­si­da.

Ar­ran­gö­rer var För­e­ning­en Folk i Skär­hol­men, Natt­vand­rar­na 127, Skär­hol­mens bib­li­o­tek, Fuck Vål­det och ABF Stock­holm.

Vill du va­ra med och ska­pa för­änd­ring? Mai­la till mai­la da­ni­el@folk­is­kar­hol­men.se så får du in­for­ma­tion om kom­man­de träf­far. ff­re­dag 23 no­vem­ber kl 18.00 hålls ett för­fat­tar­sam­tal om boken Mammorna med Alex­an­dra Pa­sca­li­ou på Mång­kul­tu­rellt cent­rum i Fitt­ja.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.