Nu tar po­li­sen emot il­le­ga­la spräng­va­pen

Idag in­le­der po­li­sen sin förs­ta am­ne­sti för ex­plo­si­va äm­nen. Den som över­läm­nar olag­li­ga spräng­äm­nen till po­li­sen un­der den här ti­den blir in­te miss­tänkt för brott. – Kom in­te till oss, ring så kom­mer vi till er, sä­ger Man­ne Jöns­son på Hud­dinge­po­li­sen.

Södra Sidan Huddinge - - Huddinge - STOCK­HOLM An­na Sjögren 08-740 07 82 an­na.sjo­gren@di­rekt­press.se

Ti­di­ga­re i år ge­nom­för­de po­li­sen en na­tio­nell am­ne­sti för skjut­va­pen. Nu inleds den förs­ta na­tio­nel­la am­ne­stin för ex­plo­si­va äm­nen.

– Un­der va­pe­n­am­ne­stin fick vi in en mängd va­pen som ris­ke­ra­de att ham­na i fel hän­der, nu vill vi gö­ra ett för­sök med ex­plo­si­va äm­nen. För­hopp­ning­en är att få in spräng­me­del som ris­ke­rar att ham­na i fel hän­der, sä­ger Man­ne Jöns­son, om­rå­des­chef på Hud­dinge­po­li­sen.

De se­nas­te åren har det bli­vit allt van­li­ga­re med oli­ka ty­per av spräng­va­pen i kri­mi­nel­la gäng. Of­ta rör det sig om hand­gra­na­ter im­por­te­ra­de från Bal­kan. I ja­nu­a­ri i år dog en man i Vår­by ef­ter att ha ploc­kat upp en hand­gra­nat han hit­tat lig­gan­des på mar­ken.

– Det har hänt bå­de här i Stock­holm och i and­ra stä­der. Det vi­sar hur far­li­ga de här äm­ne­na är, sä­ger Man­ne Jöns­son.

Gra­nat­at­tack mot sko­la

I som­ras ut­sat­tes en sko­la i Nors­borg i Bot­kyr­ka för en hand­gra­nat­at­tack. Så sent som för någ­ra vec­kor väck­tes bo­en­de i Vi­sätt­ra i Hud­dinge av en de­to­na­tion som po­li­sen kopp­lar till de kri­mi­nel­la mil­jö­er­na.

– Man ho­tar och vi­sar att man har en po­tent kraft att gö­ra nå­gon an­nan il­la, sä­ger Man­ne Jöns­son.

Hur många ex­plo­si­va va­pen el­ler äm­nen som po­li­sen kom­mer att få in från de kri­mi­nel­la mil­jö­er­na är för ti­digt att sä­ga, me­nar Man­ne Jöns­son.

Ris­ke­rar an­nars ham­na fel

Men oav­sett tror han att am­ne­stin kan få ef­fekt. Spräng­äm­nen som köpts in le­galt av oli­ka yr­kes­grup­per men som ris­ke­rar att ham­na fel och gam­la mi­li­tä­ra va­pen är ex­em­pel på sånt Man­ne Jöns­son hop­pas få in un­der pe­ri­o­den.

– Det kan ock­så va­ra en per­son som kom­mit över spräng­äm­nen för att gö­ra nå­got, men se­dan ång­rat sig. Då har man en chans att läm­na över det till oss nu, sä­ger Man­ne Jöns­son.

Av lo­gis­ka skäl ska man in­te kom­ma in till po­lis­sta­tio­nen med nå­got. Den som vill gö­ra sig av med spräng­va­pen el­ler ex­plo­si­va äm­nen ska ringa 114 14.

– Vi vill ab­so­lut in­te ha in nå­got till vå­ra po­lis­sta­tio­ner. Kom in­te till oss med någon­ting så vi mås­te stänga av po­lishu­set. Ring så kom­mer vi till er med lämp­lig per­so­nal, sä­ger Man­ne Jöns­son.

Han un­der­stry­ker att am­ne­stin ba­ra gäl­ler i de fall som en per­son har ta­git kon­takt med po­li­sen själv.

– Vi fort­sät­ter vårt van­li­ga ar­be­te med att hit­ta va­pen och spräng­äm­nen. Och om vi hit­tar spräng­äm­nen hos dig och du in­te har hört av dig till oss in­nan är det fort­fa­ran­de brotts­ligt, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.