Op­po­si­tio­nens löf­ten:

Södra Sidan Huddinge - - Huddinge -

fso­ci­al­de­mo­kra­ter­na: ”Vi kom­mer att fort­sät­ta dri­va på för ett mer jäm­likt Hud­dinge och en star­ka­re väl­färd ge­nom mer re­sur­ser till för­sko­la, sko­la och äldre­omsorg. Vi mås­te ock­så byg­ga fler bil­li­ga hy­res­rät­ter.”

fväns­ter­par­ti­et: ”Jäm­ställd­hets­po­li­ti­ken kom­mer att ge­nom­sy­ra allt vårt ar­be­te. Vi kom­mer ock­så att fort­satt mot­sät­ta oss ut­för­sälj­ning­ar av all­män­nyt­tan.”

fmil­jö­par­ti­et: ”Un­der val­rö­rel­sen fo­ku­se­ra­de vi på mil­jö, kli­mat och de unga i sam­häl­let och det kom­mer na­tur­ligt va­ra ett fo­kus un­der kom­man­de fy­ra åren.”

fs­ve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na: ”Otrygg­he­ten mås­te be­käm­pas så det kom­mer vi dri­va. Ko­a­li­tio­nen är för lam i de frå­gor­na.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.