Ny­bliv­na mam­mor: Vår­den ef­ter för­loss­ning ett lotteri

FÖR­LOSS­NING. Allt fler pra­tar om pro­blem – men få vet vart de ska vän­da sig

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 -

F

Text: Li­sa Halldén, Eve­li­na Hertz | Fo­to: Mikael Andersson

ör­loss­ning­en är över och du står med en be­bis i fam­nen och, kanske, ett gans­ka tra­sigt un­der­liv el­ler en kropp som ska lä­ka ef­ter ett kej­sar­snitt. De lands­tings­bin­dor du fick med dig från BB har ta­git slut men fort­fa­ran­de kan du in­te hål­la tätt, cyk­la el­ler springa.

– Det var så­dant som kvin­nor ti­di­ga­re in­te pra­ta­de om, om att kis­sa på sig el­ler ha mins­kad sex­lust. De led i tyst­het och trod­de att det var så här det skul­le be­hö­va va­ra. Nu har det skett sto­ra för­änd­ring­ar. Kvin­nor ta­lar mer fritt om det, sä­ger Ma­ria Hed­ström, chefs­barn­mors­ka på Sö­der­täl­je sjuk­hus.

Det gör att många fler sö­ker vård och hon tror att vi än­nu ba­ra är i bör­jan – an­ta­let kvin­nor som sö­ker vård lär öka kraf­tigt, me­nar hon.

– Det är nytt att vi pra­tar så öp­pet om det. Det kom­mer fort­sät­ta öka ett bra tag till och då be­hö­ver till­gäng­lig­he­ten på vård bli än­nu bätt­re, sä­ger hon.

Li­na, Mi­kae­la, Na­dia och Sand­ra har al­la fött barn i Stock­holm det se­nas­te året. Även om de­ras för­loss­ning­ar såg helt oli­ka ut är de ge­ne­rellt nöj­da med för­loss­nings­vår­den på BB.

Men när det var dags att läm­na Bb-bubb­lan blev det plöts­ligt väl­digt en­samt.

– Un­der gra­vi­di­te­ten är det mas­sa kon­trol­ler men ef­teråt är det ett be­sök hos barn­mors­kan och ing­et mer. Det är väl­digt för­vir­ran­de vem man ska kon­tak­ta om man har frå­gor, sä­ger Mi­kae­la.

Frå­gor­na som de ha­de be­hövt svar på är många och hand­lar om allt från kom­pli­ka­tio­ner ef­ter epi­du­ral och fo­gloss­ning som in­te går över till öm­ma un­der­liv och läk­ning av ärr ef­ter kej­sar­snitt. De upp­le­ver ock­så att stö­det kring att få till am­ning­en el­ler hur knipöv­ning­ar går till ser väl­digt oli­ka ut.

– Det är svårt att ve­ta vad som in­te är nor­malt och vad man för­vän­tas ut­här­da – ba­ra för att man är kvin­na och har fött barn, sä­ger Na­dia.

Fler åter­be­sök för mam­man

En vec­ka ef­ter en för­loss­ning har BB vår­d­an­svar för den ny­för­lös­ta kvin­nan. Men se­dan är det mvc och, ef­ter åt­ta vec­kor, den van­li­ga öp­pen­vår­den man ska vän­da sig till.

Men det räc­ker in­te, me­nar Li­na, Mi­kae­la, Sand­ra och Na­dia.

– Det bor­de va­ra ett an­tal be­sök för mam­man ef­ter för­loss­ning­en ock­så, sä­ger Sand­ra.

– Ja, man åker ju till­ba­ka till sjuk­hu­set för att kol­la be­bi­sen. Var­för kan de in­te kol­la mam­man ock­så då för att se att man lä­ker som man ska? läg­ger Li­na till.

Frå­ge­tec­ken kring be­svär

På sjuk­hu­sen finns re­sur­ser till att ta hand om de som har all­var­li­ga be­svär ef­ter för­loss­ning­en, me­nar fle­ra av de an­sva­ri­ga på lä­nets oli­ka BB.

– Min upp­le­vel­se är att vi är duk­ti­ga på att ta hand om kvin­nor­na som har be­svär och lot­sa dem vi­da­re, sä­ger Eva Ves­ter­li, chefs­barn­mors­ka på Dan­de­ryds sjuk­hus.

Men vad hän­der med de mer dif­fu­sa be­svä­ren? Här tycks det fin­nas ett gap i sjuk­vår­den.

– För de som be­hö­ver en ny ope­ra­tion finns det hjälp. Och de kvin­nor som till ex­em­pel läc­ker av­fö­ring sö­ker of­ta hjälp. Jag tror att det svå­ra är att nå de som har mer dif­fu­sa be­svär. De som läc­ker luft el­ler har svårt att hål­la urin när de ny­ser el­ler skrat­tar, sä­ger Su­san­ne Al- Det är svårt att ve­ta vad som in­te är nor­malt och vad man för­vän­tas ut­här­da – ba­ra för att man är kvin­na och har fött barn. berts­son, vår­den­hets­chef för pa­ti­ent­om­rå­de gra­vi­di­tet och för­loss­ning på Sol­na och Hud­dinge.

Be­hövs kom­mu­ni­ka­tion

För att hjälp ska nå des­sa kvin­nor be­hövs det kom­mu­ni­ka­tion mel­lan BB, mvc och gynk­li­ni­ker. På sjuk­hus där det finns bäc­ken­bot­tencent­rum och mvc blir det na­tur­ligt att de­la in­for­ma­tion med varand­ra, tror Su­san­ne Al­berts­son.

– I den bäs­ta av värl­dar är det så. Men med många mvc och för­loss­nings­kli­ni­ker så mås­te vi byg­ga upp ett sy­stem för att åter­kopp­ling­en ska ske, sä­ger hon.

Ett sånt ex­em­pel är Brist­nings­re­gist­ret.

Li­na, Mi­kae­la, Sand­ra och Na­dia tyc­ker ock­så tyd­li­ga­re kom­mu­ni­ka­tion kring var man ska vän­da sig be­hövs. De skul­le vil­ja se en in­stans som tyd­ligt har an­svar för att sva­ra på frå­gor och kol­la läk­ning av un­der­liv el­ler kej­sar­snitt – även när för­loss­ning­en ses som nor­mal.

– Vård­cen­tra­len är in­te spe­ci­a­li­se­ra­de på de här frå­gor­na så det bor­de fin­nas nå­gon an­nan­stans dit man kan få kom­ma när man in­te till­hör BB läng­re, sä­ger Na­dia.

Från tä­ta kon­trol­ler hos möd­ra­vår­den un­der gra­vi­di­te­ten till för­loss­ning och sen, ja vad? Allt fler kvin­nor bör­jar pra­ta om tra­si­ga un­der­liv, smär­ta och för­lo­rad sex­lust ef­ter för­loss­ning­ar. Men för att vår­den ska hänga med finns det fort­fa­ran­de myc­ket jobb kvar att gö­ra.

LOTTERI. Mi­kae­la Thor­neus, Li­na Dill och Sand­ra Eklan­der är över­ens om att det är som ett lotteri vil­ket typ av stöd man får kring am­ning, knipöv­ning­ar och an­nat som ny­bli­ven mam­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.