22-ÅRI­GE SHAYAN SKÖTS TILL DÖDS I SEGELTORP

I sön­dags kväll sköts 22-åri­ga Shayan Gaff till döds mitt i Segeltorp cent­rum. Po­li­sen tror att det kan va­ra fel per­son som har skju­tits. – Han var den öd­mju­kas­te jag kän­de, den sista jag trod­de skul­le rå­ka ut för det här, sä­ger en barn­domsvän.

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 - SEGELTORP Text: Hen­rik Lindstedt

Vän­ner och fa­milj sam­la­des i Segeltorp cent­rum för att sör­ja 22-åri­ge Shayan Gaff som sköts till döds där sent i sön­dags kväll.

Sön­da­gen den 21 ok­to­ber åker 22-åri­ga Shayan Gaff till Segeltorp cent­rum för att träf­fa sin ku­sin Dia. De skul­le som van­ligt till Sul­tan för att rö­ka vat­ten­pi­pa. Det var de­ras grej. Hon be­ställ­de en Oreo mil­ks­ha­ke, han be­ställ­de vat­ten.

– Han var som all­tid un­der he­la kväl­len – glad, skrat­ta­de och be­rät­ta­de si­na histo­ri­er med den in­le­vel­se han all­tid ha­de. Även fast jag in­te tyck­te det han be­rät­ta­de var kul så skrat­ta­de jag med för jag såg hur glad han blev. All­ting var som van­ligt. Jag, Shayan och en vat­ten­pi­pa, sä­ger Dia.

När de läm­nar re­stau­rang­en vid 22.45 bör­jar nå­gon skju­ta. Dia sö­ker skydd bakom en hus­vägg och räk­nar till tio skott. Shayan fal­ler ihop på mar­ken och den miss­tänk­ta gär­nings­man­nen ses läm­na plat­sen på en mo­ped el­ler mo­tor­cy­kel.

När han lig­ger blö­dan­des på mar­ken sä­ger han ”Var­för gud?”.

Shayan Gaff körs med am­bu­lans till sjuk­hus, men hans liv går in­te att räd­da.

Till­vä­ga­gångs­sät­tet lik­nar döds­skjut­ning­ar i gäng­mil­jö. Men Shayan är in­te känd hos po­li­sen sen ti­di­ga­re.

– Det kan va­ra så tra­giskt att en helt ut­om­stå­en­de per­son har fal­lit of­fer för det grova vål­det, att fel per­son har bli­vit skju­ten, sä­ger Fred­rik Går­da­re, kri­mi­nal­kom­mis­sa­rie som ut­re­der fal­let.

Sör­jan­de vän­ner

”Vi ses på and­ra si­dan bram! Vi är ba­ra se­na som van­ligt”, står det på en hand­skri­ven skylt som är om­gi­ven av bil­der av Shayan och ett täc­ke av rö­da och vi­ta ro­sor.

På ef­ter­mid­da­gen da­gen ef­ter skjut­ning­en har runt 30 av hans nä­ra och kä­ra sam­lats på plat­sen för att min­nas och sör­ja.

En man som pre­cis har kom­mit dit kra­mar om si­na vän­ner hårt och länge sam­ti­digt som han ska­kar på hu­vu­det. Runt om dem står många helt stil­la och stir­rar rakt fram med tom blick. Vän­ner­na har svårt att för­stå hur det här kun­de hän­da just ho­nom.

”Värl­dens snäl­las­te”

– Sam­häl­let har för­lo­rat en hjäl­te. Han var värl­dens snäl­las­te. Of­ta när så­dant här hän­der hand­lar det om per­so­ner i kri­mi­nel­la kret­sar, men det här hand­lar in­te om det. Jag tror ba­ra han var på fel plats vid fel tid, sä­ger en vän som har känt ho­nom he­la li­vet.

En an­nan av hans barn­domsvän­ner sä­ger att han ha­de ett hjär­ta av guld.

– Han var den öd­mju­kas­te jag kän­de, den sista jag trod­de skul­le rå­ka ut för det här, sä­ger hon.

Be­red­skap

Se­gel­torps­sko­lan och Lång­sjö­sko­lan lig­ger vägg i vägg pre­cis in­till Se­gel­torps cent­rum. Det är ba­ra någ­ra me­ter från sko­lans om­rå­de till den plats där man­nen sköts till döds.

Sko­lan har un­der vec­kan haft be­red­skap för att ta hand om ele­ver­nas tan­kar och käns­lor.

– Pe­da­go­ger­na lyf­ter frågan i klas­ser­na och är upp­märk­sam­ma på den oro som ele­ver­na kan ha. Pe­da­go­ger­na är ock­så om­bed­da att hö­ra av sig till skol­led­ning­en el­ler elev­häl­so­tea­met om det upp­står si­tu­a­tio­ner som är svå­ra att han­te­ra, sä­ger Se­gel­torps­sko­lans rek­tor Linn Tho­mas­son.

Ser ni på sko­lan det här som en sä­ker­hets­risk?

– Nej, det gör vi in­te. Det här sked­de ut­an­för verk­sam­hets­tid och vi har fått hö­ra från po­li­sen att det in­te finns nå­gon känd kopp­ling mel­lan skjut­ning­en och sko­lan. Men det är klart att för­äld­rar och lä­ra­re är ext­ra oro­li­ga.

Lo­re­na Dal­vik som bor en li­ten bit från cent­rum blir för­vå­nad när hon får ve­ta vad som hänt.

– Det här är ju ett väl­digt lugnt och tryggt om­rå­de. Jag har ald­rig känt mig oro­lig ti­di­ga­re, sä­ger hon.

”In­te ba­ra tit­ta på”

Två and­ra kvin­nor som har bott i Segeltorp i stör­re de­len av si­na liv hål­ler in­te rik­tigt med.

– Det är fruk­tans­värt, men ty­värr bör­jar jag bli av­trub­bad. Vål­det har kom­mit när­ma­re. Jag är in­te sär­skilt su­gen på att bo här läng­re. Bå­da två vill va­ra ano­ny­ma. – Det är sjukt egent­li­gen att man in­te vå­gar sä­ga sitt namn, men jag är rädd om mi­na barn som är i den ål­dern. Sam­häl­let kan in­te ba­ra tit­ta på när ung­do­mar blir av­rät­ta­de så här. Det bor­de gö­ras lagänd­ring­ar så att man kan vitt­na ano­nymt.

In­ne på Se­gel­torps herr­fri­se­ring står Sha­mel Is­sa och klip­per hår.

– Det känns kons­tigt. Det här är ju ett fa­mil­je­om­rå­de, men det här är and­ra gång­en det är skott­loss­ning.

SÖR­JER. 22-åring­ens vän­ner ha­de svårt att för­stå

PLAT­SEN. Det var strax in­till Lång­sjö­sko­lan som den

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.