Sor­gen över Shayan mås­te vän­das till kamp

Södra Sidan Huddinge - - Hej Huddinge -

Sent i sön­dags kväll sköts 22-åri­ge Shayan Gaff till döds ut­an­för en re­stau­rang i Se­gel­torps cent­rum. Hans ku­sin Dia som var vid hans si­da un­der kväl­len vitt­nar om att han sköts med tio skott.

En­ligt po­li­sen var mor­det på Shayan tro­ligt­vis ett miss­tag. Gär­nings­man­nen tog fel på per­son, och Shayan fick be­ta­la det högs­ta pri­set för att ha va­rit på fel plats vid fel tid­punkt.

I ja­nu­a­ri dog en 63-årig man i Vår­by gård ef­ter att ha ploc­kat upp en hand­gra­nat från mar­ken. Hur gra­na­ten ham­na­de på tor­get en sön­dags­för­mid­dag vet po­li­sen in­te, men en kopp­ling till en skott­loss­ning kväl­len in­nan ut­red­des.

Nu, i ok­to­ber, ver­kar det där­med tro­ligt att två män­ni­skor ut­an kopp­ling till kri­mi­na­li­tet har dött i Hud­dinge som en di­rekt följd av gäng­vål­det. Fle­ra unga män har skju­tits el­ler på and­ra sätt va­rit nä­ra att be­rö­vas li­vet.

För­ra vec­kan möt­tes mam­mor till unga män som dött i skjut­ning­ar med and­ra mam­mor, för­orts­bor, po­li­ti­ker och and­ra en­ga­ge­ra­de i ett sam­tal i Skärholmen. Syf­tet var att ska­pa ett ge­men­samt initiativ för att få slut på vål­det.

Vill du va­ra med? Mai­la till da­ni­el@folk­is­kar­hol­men.se så får du in­for­ma­tion om kom­man­de träf­far. Näs­ta hålls i för­e­ning­en Folks lo­ka­ler i Skärholmen 8 november.

Vi på Hud­ding­e­di­rekt kom­mer va­ra där. Kom du ock­så.

HAN­NA THÅSTRÖM Ny­hets­chef

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.