Po­li­sen: Fel per­son kan ha skju­tits

Skjut­ning­en som tog Shay­ans liv lik­nar döds­skjut­ning­ar som van­ligt­vis sker i gäng­mil­jö. Men po­li­sen tror in­te att Shayan var kri­mi­nell. – Det kan va­ra så tra­giskt att fel per­son har bli­vit skju­ten, sä­ger Fred­rik Går­da­re, kri­mi­nal­kom­mis­sa­rie.

Södra Sidan Huddinge - - Nyheter - SEGELTORP Hen­rik Lindstedt

Shayan Gaffs nä­ra och kä­ra har in­te kun­nat för­stå var­för just han skju­tits. Han var en snäll och om­tänk­sam per­son, sä­ger al­la man frå­gar.

Det är ett spår som även po­li­sen är in­ne på. De sä­ger att den här skjut­ning­en av­vi­ker från and­ra döds­skjut­ning­ar.

– Till­vä­ga­gångs­sät­tet lik­nar mord i gäng­mil­jön. Men där upp­hör lik­he­ter­na, sä­ger kri­mi­nal­kom­mis­sa­rie Fred­rik Går­da­re.

– Myc­ket ty­der på att det är fel per­son som har bli­vit mör­dad. Han fö­re­kom in­te i kri­mi­nel­la mil­jö­er och är in­te känd hos po­li­sen sen ti­di­ga­re. Han till­hör en helt van­lig fa­milj.

Många Se­gel­torps­bor hör­de skot­ten som av­los­sa­des 22.44 på sön­dags­kväl­len. Vitt­nen såg ock­så minst en miss­tänkt gär­nings­man åka från plat­sen på en mo­ped.

Vill ha in fler vitt­nes­mål

Po­li­sen har valt att gå ut med in­for­ma­tio­nen för att få in fler vitt­nes­mål från om­rå­det.

– Vi vill kom­ma i kon­takt med de som har sett någon­ting i om­rå­det in­nan el­ler un­der skjut­ning­en, men ock­så de som kan ha sett flyk­ten från Segeltorp. Kanske nå­gon som var ute med hun­den kvart över el­va–el­va sön­dag kväll. Det var en kall kväll så det kan in­te va­rit många mo­pe­der och mo­tor­cyklar ute. Vi är in­tres­se­ra­de av iakt­ta­gel­ser från om­rå­den runt om­kring, det kan va­ra fle­ra kilo­me­ter bort, till ex­em­pel i Skärholmen, Vår­by gård el­ler Norra Bot­kyr­ka.

På ons­dag ef­ter­mid­dag ha­de po­li­sen än­nu in­te gri­pit nå­gon.

I bör­jan av 2017 var fle­ra Se­gel­torps­bor i 20-års­ål­dern in­blan­da­de i skjut­ning­ar i Segeltorp och Skärholmen. Det slu­ta­de med att en av dem sköts till döds och två av dem döm­des till fäng­el­se för med­hjälp till grovt vål­lan­de till an­nans död och med­hjälp till grovt vål­lan­de till kropps­ska­da. Utre­da­ren Nils Mart­ling: – Jag kän­ner till de hän­del­ser du pra­tar om, men det är all­de­les för ti­digt att spe­ku­le­ra om det finns en kopp­ling mel­lan de hän­del­ser­na och den här skjut­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.