Trap­pa upp mot håll­bar­het

Södra Sidan Huddinge - - Krönika -

Ju hög­re upp på av­fall­strap­pan, desto bätt­re från håll­bar­hets­syn­punkt. Den all­ra bäs­ta pro­duk­ten är för­stås en som ald­rig pro­du­ce­ras. Vi kan ock­så åter­an­vän­da pro­duk­ter ge­nom att hand­la på se­cond­hand, åter­vin­na ma­te­ri­a­let i pro­duk­ten el­ler ut­vin­na ener­gin som finns kvar i ut­tjänt ma­te­ri­al.

Av­fall­strap­pan för­kla­rar hur ef­fek­tivt vi till­va­ra­tar rest­vär­de ur ut­tjän­ta pro­duk­ter, för att ut­veck­las mot ett mer håll­bart sam­häl­le med cir­ku­lär eko­no­mi. EU har be­slu­tat om den­na av­falls­hi­e­rar­ki, som även styr hur av­fal­let tas om­hand i Sve­ri­ge. Strä­van i all ut­veck­ling är att gå ”upp­åt” i trap­pan.

Fjärr­vär­me är ett ut­märkt ex­em­pel på ut­nytt­jan­de av kvar­va­ran­de rest­vär­den. Ef­tersom vi ut­vin­ner ener­gi ur ut­tjänt ma­te­ri­al som gam­la trämöb­ler och riv­nings­av­fall ut­för vi en mil­jö­tjänst. Ha­de vi in­te ut­nytt­jat ma­te­ri­a­let för ener­gi­pro­duk­tion ha­de det tro­li­gen ham­nat på de­po­ni i stäl­let.

Fjärr­vär­me är ett kom­plett ener­gi- och av­falls­sy­stem, som även bi­drar till att

för­flyt­ta and­ra pro­duk­ter upp­åt i trap­pan. Vi in­te ba­ra ut­vin­ner ener­gi från ut­tjänt ma­te­ri­al. Vi åter­vin­ner i själ­va ver­ket ”pro­duk­ten ener­gi” ge­nom att tex till­va­ra­ta restvär­me i av­lopps­vat­ten och om­vand­la till ny fjärr­vär­me.

Vi kan till och med dra nyt­ta av ma­te­ri­al som re­dan pla­ce­rats på de­po­ni – trap­pans lägs­ta steg och ma­te­ri­a­lets slut­sta­tion. Det gör vi ge­nom att ta va­ra på den röt­gas som na­tur­ligt upp­står i de­po­ni­er när ma­te­ri­al bryts ner – och gö­ra om ga­sen till fjärr­vär­me. Var­dags­ma­gi!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.