Rak väg för själv­kö­ran­de bi­lar

Södra Sidan Huddinge - - Motor -

Kom­mer det fin­nas någ­ra kli­mat och mil­jö­vins­ter med au­to­ma­ti­se­ra­de for­don?

– Med au­to­ma­ti­se­ra­de for­don kom­mer bätt­re tra­fik­flö­den, trans­por­tef­fek­ti­vi­tet med mins­kad bräns­le­för­bruk­ning.

Vil­ka in­fra­struk­tur­sats­ning­ar krävs för att kun­na få till full au­to­ma­ti­se­ring på vå­ra vägar?

– Det be­hövs om­fat­tan­de sats­ning­ar men för att näm­na någ­ra så be­hövs; Väg­lin­je­mar­ke­ring­ar och väg­skyl­tar som an­pas­sas. In­for­ma­tion om has­tig­hets­grän­ser, tra­fik­sig­na­ler, in­ci­den­ter, väg­ar­be­ten, högupp­lös­ta kar­tor och så vi­da­re. Dess­utom be­hö­ver in­for­ma­tio­nen lag­ras i moln­tjäns­ter. For­dons­till­ver­kar­na be­hö­ver kun­na an­vän­da mo­bilupp­kopp­ling­ar och and­ra till­gäng­li­ga kom­mu­ni­ka­tions­tek­no­lo­gi­er för att kom­mu­ni­ce­ra mel­lan for­don och in­fra­struk­tur.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.