Mas­mos Ha­bib kan bli he­la rö­da lin­jens eldsjäl

Ut­an Ha­bib Idd­ri­su ha­de Mas­mo för­mod­li­gen stått still. Med si­na boot camps, konstworks­hops och ota­li­ga på­hit­ti­ga ak­ti­vi­te­ter för bar­nen får han he­la om­rå­det på föt­ter. Han är en av sex no­mi­ne­ra­de till årets eldsjäl på rö­da lin­jen.

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 - MAS­MO Text: Hen­rik Lindstedt

Vi flyr un­dan det kal­la ok­to­ber­reg­net in i Ex­po­se’s för­e­nings­lo­kal på Sol­ha­ga­vä­gen. En ljud­vägg av upp­spel­ta barn­skrik slår emot oss. Un­ge­fär 20 barn i grönt och blått täv­lar om vil­ka som kan färgs­or­te­ra en på­se Skitt­les snab­bast.

Det är en av de förs­ta täv­ling­ar­na i höst­lo­vets Wild camp. Två da­gar i rad ord­nar Ha­bib Idd­ri­su och för­e­ning­en Ex­po­se le­kar och täv­ling­ar för om­rå­dets barn. Allt är ide­ellt. Det är sånt han gör. Sånt här hän­der i Mas­mo var­je lov och på hel­ger. Se­na­re i vec­kan an­ord­nas en ta­lang­täv­ling och en konst­sko­la.

– Kom igen, kom igen, kom igen! ro­par Ha­bib och klap­par hän­der­na.

Han cir­ku­le­rar runt de täv­lan­de och pep­par dem. Han får med sig bar­nen som ock­så skri­ker och he­jar på si­na lag­kam­ra­ter.

– Ha­bib pep­par oss all­tid. Han he­jar på oss och sä­ger att vi är mo­di­ga, sä­ger Nour i det gröna la­get.

– Mas­mo ha­de va­rit trå­kigt ut­an Ha­bib, det ha­de in­te hänt nån­ting, sä­ger Edin.

Bis­se Norén har bott i Mas­mo i över 20 år och hon har sett hur om­rå­det har för­änd­rats se­dan Ha­bib och hans fru Shab­nam Nik­pour bör­ja­de en­ga­ge­ra sig ge­nom för­e­ning­en Ex­po­se. Hon är en av de som har no­mi­ne­rat Ha­bib till Årets eldsjäl på rö­da lin­jen 2018.

– Han har satt fart på he­la Mas­mo och stör­re de­len av Vår­by. Han är så en­ga­ge­rad och pas­sio­ne­rad för bar­nen att det lik­nar ingen­ting an­nat. Han har lyft he­la om­rå­det. In­nan var det helt dött, fri­tids­går­den är ju ned­lagd sen många år. Så ung­do­mar­na satt i por­tar­na, ha­de ing­et att gö­ra. Det blev strul och li­te dum­he­ter istäl­let för nå­got vet­tigt, för­kla­rar hon.

I al­la vä­der

– Nu ska vi ut, al­la tar på sig jac­kor­na och sen väs­tar­na över! ro­par Ha­bib över bar­nens surr när täv­ling­en är över.

Li­te regn hind­rar ho­nom in­te. Ha­bib mo­ti­ve­rar folk att trä­na i ur och skur året om. Han är per­son­lig trä­na­re och dri­ver fö­re­ta­get Get Fit Boot Camp. Boot camp är en trä­nings­form in­spi­re­rad av ame­ri­kans­ka mi­li­tä­ren och går ut på att lyf­ta sin egen kropps­vikt i oli­ka kon­di­tions- och styr­ke­trä­ning­ar.

I dag ord­nar Ha­bib wild camp mel­lan kloc­kan 9 och 16. Se­dan ska han hål­la i ett trä­nings­pass för små­barn, ett så kall­lat ju­ni­or boot camp. Först ef­ter det ska han job­ba med det han tjä­nar pengar på och hål­la ett trä­nings­pass för vux­na. Hem­ma kloc­kan 21.

Hur or­kar han?

– Vad be­ty­der det ens att bli trött? Det här är ba­ra gläd­je. Var­je gång jag ser bar­nen skrat­ta så lad­dar jag upp igen. Det är värt mer än pengar, sä­ger han.

Utö­ver höst­lovs­ak­ti­vi­te­ter och boot camps en­ga­ge­rar sig Ha­bib som natt­vand­ra­re på fre­da­gar och lör­da­gar. Det är själv­klart för ho­nom att en­ga­ge­ra sig för bar­nens fram­tid.

– Den nya ge­ne­ra­tio­nen är upp­ta­gen med si­na mo­bi­ler och spel. De upp­le­ver in­te den här värl­den som ro­lig. Se på bar­nen här ute. De har kul, hit­tar nya kom­pi­sar och får trä­ning sam­ti­digt. Jag vill ge dem ett gott min­ne från sin upp­växt. Om man frå­gar hans dot­ter Flo­ria har han lyc­kats. – Han är bästa pap­pan, hål­ler si­na löf­ten och gör allt för al­la barn i he­la Mas­mo. Han gör sam­häl­let tryggt.

Det här är ba­ra gläd­je. Var­je gång jag ser bar­nen skrat­ta så lad­dar jag upp igen. UR NOMINERINGEN Han gör Hud­dinge kom­mun fris­ka­re med ’boot camp’ ’box­ning camp’ för bå­de barn och vux­na. På lo­ven ser han till att ung­do­mar­na i Mas­mo med om­nejd har nå­got att gö­ra. Han har ta­git ini­ti­a­tiv till natt­vand­ring så­väl Vår­by gård som i Mas­mo. Han till­sam­mans med sin fru enar kom­mu­nen med små steg i ta­get.

FO­TO: CLAU­DIO BRITOS

AL­LAS KOM­PIS. Var Ha­bib än är kom­mer barn fram för att få en high fi­ve.

MAS­MO. Ha­bib och för­e­ning­ens Ex­po­se är myc­ket syn­li­ga i so­ci­a­la me­di­er och for­mar där bil­den av tryggt och liv­ligt Mas­mo.

PEP­PAR. Först och främst är Ha­bib coach. Han an­vän­der ald­rig pis­ka, ba­ra po­si­tiv pepp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.