Vi re­der ut: Är det sant att Flem­pan by­ter namn?

”Ar­bets­namn kan klist­ra sig fast”

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 - FLE­MINGS­BERG .... EL­LER? Hen­rik Lindstedt

Med ett mer ne­utralt namn skul­le man kun­na blå­sa liv i Fle­mings­berg och ska­ka av det som va­rit för­ut.

I den of­fent­li­ga de­bat­ten ver­kar Fle­mings­berg re­dan bytt namn till Stock­holm South Business District. Det är ar­bets­nam­net för af­färs­sta­den med skyskra­por och in­ter­na­tio­nel­la hu­vud­kon­tor som pla­ne­ras in­till tåg­sta­tio­nen.

”Hej­då, Fle­mings­berg. Det var trev­ligt att rå­kas. But Hud­dinge kom­mun do­esn’t need you any­mo­re becau­se Fle­mings­berg is about to be a eng­lish spe­a­king com­mu­ni­ty now. Wel­come to Stock­holm South Business District”, skri­ver An­ton Säll i DN. Även le­dar­si­dan upp­märk­sam­mar ”namn­by­tet”.

An­ders Q Björk­man i Svens­ka Dag­bla­det tar i från tår­na och jäm­för Stock­holm South Business District med Sov­je­tu­ni­o­nens Stal­instadt.

Även i den­na tid­ning skrev vi att det är li­ka bra att glöm­ma Fle­mings­berg. ”I fram­ti­den ska or­ten va­ra in­ter­na­tio­nellt känd som af­färs­hub­ben Stock­holm South Business District.”

Mark­nads­förs ut­om­lands

Men ska verk­li­gen Fle­mings­berg by­ta namn? Nej, så­da­na pla­ner finns än så länge in­te, åt­minsto­ne inga pla­ner på att by­ta namn of­fi­ci­ellt. För det krävs po­li­tis­ka be­slut i kom­mu­nen och god­kän­nan­de av Lant­mä­te­ri­et. Då mås­te även la­gen om god ort­namns­sed föl­jas.

En­ligt kom­mu­nen och fas­tig­hets­ut­veck­la­ren Fa­be­ge är Stock­holm South Business District en­dast ett ar­bets- och vi­sions­namn för de pla­ne­ra­de af­färs­kvar­te­ren. Allt­så in­te ett namn för he­la det upp­gra­de­ra­de Fle­mings­berg.

– Vad man kal­lar sa­ker och ting be­ror på vad man vill få fram. Det här är ett ar­bets­namn som vi an­vän­der för att mark­nads­fö­ra om­rå­det till in­ter­na­tio­nel­la fö­re­tag som vi vill ska eta­ble­ra sig i om­rå­det. Vi mark­nads­för oss ju in­te mot de som bor i om­rå­det, sä­ger He­lé­ne Hill, sam­hälls­bygg­nads­di­rek­tör på Hud­dinge kom­mun.

Klaus Han­sen Vik­ström, vice vd på Fa­be­ge, sä­ger att de är ”ex­tremt ly­hör­da” för namnk­ri­ti­ken. Men sam­ti­digt stäng­er han in­te dör­ren för ett namn­byte. Hur stor be­ty­del­se har nam­net för ett nytt om­rå­de?

– Om ett om­rå­de har en då­lig image och ett namn som as­so­ci­e­rar till mord och

I Fle­mings­berg pla­ne­ras söd­ra Stock­holms nya af­färs­cent­rum: Stock­holm South Business District. Nam­net har hå­nats och många har kom­mit till det gam­la orts­nam­nets för­svar. Men ska or­ten verk­li­gen by­ta namn?

kri­mi­na­li­tet, då har det väl­digt stor be­ty­del­se. Med ett mer ne­utralt namn skul­le man kun­na blå­sa liv i Fle­mings­berg och ska­ka av det som va­rit för­ut. Om det ska va­ra eng­elskt el­ler svenskt, det får man dis­ku­te­ra, sä­ger han.

He­lé­ne Hill be­to­nar att kri­ti­ken rik­tar sig mot nå­got som in­te är be­slu­tat.

– Man blir li­te fru­stre­rad över jour­na­lis­ter som in­te ver­kar bry sig om att sät­ta sig in i hur namn­sätt­ning­pro­ces­sen går till, som ba­ra ver­kar tyc­ka det är kul att gö­ra folk ar­ga, sä­ger Hill.

”Kan klist­ra sig fast”

Men på Lant­mä­te­ri­et blir de in­te gla­da när de får hö­ra om det nya ang­li­fi­e­ra­de ”ar­bets­nam­net”.

– Ar­bets­namn har en ten­dens att klist­ra sig fast och bli slut­gil­ti­ga, sä­ger Lennart Deh­lin, ut­re­da­re på ort­namns­sek­tio­nen.

Han ra­dar upp ex­em­pel på när pro­jekt­nam­nen för nya bo­stads­om­rå­den har bli­vit in­of­fi­ci­el­la ort­namn: Ham­mar­by sjö­stad, Are­nas­ta­den, Ha­gas­ta­den och Nor­ra Djur­gårds­sta­den. Men det är en an­nan sak som gör Lennart Deh­lin än­nu mer upp­rörd.

– Stock­holm Business... vad sa du att det het­te? Stock­holm South Business District är di­rekt olämp­ligt. Det spe­lar ing­en roll om det är eng­els­ka, ki­ne­sis­ka el­ler frans­ka. Vi vän­der oss emot al­la ut­ri­kis­ka namn. Vi är i Sve­ri­ge och ta­lar svens­ka. Det här nam­net blir ju omöj­ligt att an­vän­da på ett av­slapp­nat sätt. Det kom­mer bli nå­gon slags pid­gin­språk av det. Läsp­ljud är ju ingen­ting vi har nor­malt i svens­kan.

Han på­pe­kar ock­så att al­la namn­giv­ning­ar mås­te föl­ja la­gen om god ort­namns­sed.

LÅNG VÄG. För ett of­fi­ci­ellt namn­byte krävs po­li­tis­ka be­slut i kom­mu­nen och god­kän­nan­de av Lant­mä­te­ri­et.

Klaus Han­sen Vik­ström

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.