Krö­ni­ka: Hjär­nan – ett myste­ri­um

Södra Sidan Huddinge - - Sidan 1 -

Ba­ra nå­gon va­rel­se som le­ver i ens hjär­na som kon­trol­le­rar hal­va ens kropp?

D et sägs att det finns tre sto­ra ve­ten­skap­li­ga äm­nen som vi in­te vet nog om: ha­vet, rym­den och hjär­nan.

Ha­vet är vac­kert, rym­den är fa­sci­ne­ran­de men det finns ing­et jag tyc­ker är mer fa­sci­ne­ran­de än den mänsk­li­ga hjär­nan. Ut­an den skul­le jag in­te kun­na rö­ra mi­na fing­rar på ett tan­gent­bord för att skri­va den­na krö­ni­ka och ut­an den skul­le du in­te kun­na rö­ra di­na ögon för att lä­sa den.

Hjär­nan är så kom­pli­ce­rad att vi tro­li­gen ald­rig kom­mer att för­stå sa­ker, som hur män­ni­skor kan få en po­si­tiv reaktion av sur­ström­ming­ens lukt el­ler vil­ket trau­ma som le­der till att män­ni­skor be­går mord och jag läg­ger de två ex­emp­len bred­vid varand­ra ef­tersom bå­da får min egen hjär­na att ex­plo­de­ra.

Det som in­tres­se­rar mig mest är de två hjärn­hal­vor­na, den vänst­ra gör de lo­gik-ba­se­ra­de be­slu­ten och den hög­ra gör de kre­a­ti­va/språk-ba­se­ra­de be­slu­ten. Män­ni­skor som ha­de epi­lep­si förr i ti­den kun­de be­hand­las ge­nom en ope­ra­tion där man skar bort trå­den som gör att de två hjärn­hal­vor­na kan kom­mu­ni­ce­ra. Ef­tersom den vänst­ra hal­van kon­trol­le­ra­de ett öga och and­ra hal­van kon­trol­le­ra­de det and­ra så kun­de man gö­ra experiment där man bad pa­ti­en­ten att pe­ka på sin fa­vo­rit­färg och de oli­ka hjärn­hal­vor­na val­de helt oli­ka.

Det­ta är så otro­ligt in­tres­sant, för då kan man frå­ga frå­gan: Vem av des­sa två se­pa­ra­ta hjärn­hal­vor är verk­li­gen du? Des­sa pa­ti­en­ter har på ett sätt två oli­ka le­van­de hjär­nor och iden­ti­te­ter sam­ti­digt, som har oli­ka åsik­ter och den ena kan in­te ens sä­ga ”Hej”, men den and­ra vet in­te hur man räk­nar till 10 el­ler hur ens egen mam­ma ser ut. Hjärn­hal­vor­na är gjor­da för att job­ba till­sam­mans och om man de­lar på dem och be­stäm­mer sig att man är den ena så blir det än­nu läs­ki­ga­re, för vad är den and­ra hal­van då? Ba­ra nå­gon va­rel­se som le­ver i ens hjär­na som kon­trol­le­rar hal­va ens kropp?

Det är sånt som får mig att und­ra var­för vi in­te för­sö­ker lis­ta ut vad hjär­nan är och var­för hjär­nan i stäl­let be­stäm­mer sig för att öpp­na vä­de­rap­pen på vå­ra mo­bi­ler och… oj vän­ta det ska bli 19 gra­der näs­ta helg vän­ta – VEM BRYR SIG – det finns två se­pa­ra­ta iden­ti­te­ter i min hjär­na som bå­da kal­lar sig för Inge­mar men vil­ket av dem är jag?!

…Oj nä­men Mi­cae­la_­ströms­tedt har tag­gat mig i ett in­lägg vän­ta VAR­FÖR FO­KU­SE­RAR JAG PÅ DET HÄR när var­je onö­dig tan­ke slö­sar hjär­nans ener­gi vil­ket gör min kropp äld­re och när jag är full med ryn­kor och sit­ter i min gung­stol så kom­mer jag ha ve­lat att jag an­vän­de min fan­tas­tis­ka men be­grän­sa­de hjär­na på ett an­nat sätt och oj det vi­sar sig att stress kan gö­ra så att de­len av hjär­nan som lag­rar min­nen krym­per, jag kanske ska ba ta det lugnt och slu­ta goog­la, ja det kanske är bäst för al­la.

15 år, går på Öst­ra grund­sko­lan. Gil­lar tv-se­ri­er, te­a­ter och att dis­ku­te­ra allt som går att dis­ku­te­ra. INGE­MAR SANDÉN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.